Z sesji Rady Gminy

6 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Kamienica.  Eugeniusz Rutka - Przewodniczący Rady Gminy po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji dokonał otwarcia i przedstawił poszczególne punkty posiedzenia.

Radni na spotkaniu podjęli uchwały m.in. w sprawie:

  • przyjęcia 3-letniego  Gminnego Programu Wsparcia Rodzin w Gminie Kamienica na lata 2017 – 2019.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podzieliła kompetencje między samorząd gminny i powiatowy. Praca z rodziną biologiczną należy do zadań własnych gmin, a pieczę zastępczą organizuje powiat. Ważne jest, aby położyć szczególny nacisk na pracę z rodziną biologiczną, przeżywającą trudności opiekuńczo-wychowawcze, bowiem umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno być ostatecznością. Gminy powinny wykorzystać wszystkie możliwe formy wsparcia dla rodzin biologicznych, nieradzących sobie opiekuńczo- wychowawczo. Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której zaspokajane są potrzeby biologiczne i psychologiczne. Czynnikiem chroniącym dzieci przed agresją czy zażywaniem środków uzależniających jest silna więź z rodzicami. Na rodzicach ciąży obowiązek stworzenia warunków do prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci. W przypadku kiedy rodzice nie wypełniają prawidłowo swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, dochodzi do zaniedbań, rolą państwa jest pomoc rodzinie i stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju dziecka. Taka pomoc, może odbywać się w formie pracy z rodziną lub pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Oprócz tego, rodziny wymagające pomocy mogą zostać objęte pomocą asystenta. Asystent prowadzi pracę z rodziną poprzez realizację planu pracy we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Udziela pomocy w poprawie sytuacji życiowej rodziny - zwłaszcza w prowadzeniu gospodarstwa domowego, udziela pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych oraz wspiera aktywność społeczną rodziny, udziela pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywuje do udziału w zajęciach grupowych mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udziela wsparcia dzieciom, podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
Adresatami programu są rodziny mieszkające na terenie Gminy Kamienica przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (rodziny dotknięte bezrobociem, ubogie, doświadczające przemocy domowej, uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych używek, małoletnie matki, małoletni ojcowie oraz rodziny przeżywające trudności związane ze stanem zdrowia swoim i dzieci, zdarzeniami losowymi jak również sytuacjami kryzysowymi, itp.), zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, bądź też takie, którym została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska. Program skierowany jest również do przedstawicieli instytucji oraz służb pracujących na rzecz dziecka i rodziny.

  • uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych w Gminie Kamienica na lata 2017 - 2025.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kamienica wskazuje istotne kwestie społeczne, z jakimi zmagają się mieszkańcy, a także wytycza: cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych oraz zajmuje się tworzeniem mechanizmów wzmacniających efektywność dokonywanych zmian. Wskazuje również na sposób realizacji podejmowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii, określa ramy finansowe oraz wskaźniki realizacji działań. Strategia jest dokumentem stworzonym na okres dziewięcioletni i dlatego niezbędny jest jej stały monitoring i ewaluacja realizowanych zadań. Działania te będą pomocne w dostosowywaniu celów i zadań przewidzianych do wykonania w kolejnych etapach realizacji w zależności od zmieniających się potrzeb społecznych.

Radni głosowali także nad wprowadzonymi do porządku projektami uchwał w sprawie:

  • przystąpienia do prac związanych z nadaniem miejscowości Szczawa statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z art. 34 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1056) status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;
  • posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;
  • na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego;
  • spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska;
  • posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.

Natomiast status obszaru ochrony uzdrowiskowej może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie warunki wymienione w pkt 1, 2, 4 i 5.

  • powołania doraźnej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego.

Powołano doraźną Komisję Uzdrowiskową, zwaną dalej Komisją, jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Gminy Kamienica w sprawach dotyczących starań Gminy Kamienica w zakresie nadania miejscowości Szczawa statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej.
W skład komisji powołano radnych: Janusza Opyda, Jadwigę Kusyk, Hilarego Majewskiego, Eugeniusza Rutkę, Halinę Śmierciak-Wierzycką.
Do zadań Komisji należą sprawy dotyczące starań Gminy Kamienica o nadanie miejscowości Szczawa statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej, w tym opiniowanie projektu operatu uzdrowiskowego, a w szczególności stref ochrony uzdrowiskowej.

Podczas sesji oprócz stałych punktów porządku obrad miało miejsce wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy.
Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy laureatom wręczyli: wójt - dr Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy - Eugeniusz Rutka oraz pełnomocnik wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zofia Kuchnia.

 

Tagi