ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KAMIENICA w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SP 1 w Szczawie oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy

ZARZĄDZENIE NR RF.0050.10.2018
WÓJTA GMINY KAMIENICA
z dnia 05 marca 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Szczawie oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy
prowadzonych przez Gminę Kamienica

 

            Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r., poz 1597) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Szczawie, Szczawa 167, 34-607 Szczawa.
 2. Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, Zbludza 110, 34-608 Kamienica.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie z zasadami określonymi w:
1) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587).

2) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz 1597).

§ 4

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

 1. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamienica w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. W szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica.
 3. W siedzibie Urzędu Gminy Kamienica, Kamienica 420, 34-608 Kamienica.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RF.0050.10.2018
Wójta Gminy Kamienica
z dnia 05 marca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Kamienica
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej
w Szczawie oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy

prowadzonych przez Gminę Kamienica

 

I. Oznaczenie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę:

Gmina Kamienica, Kamienica 420, 34-608 Kamienica

II. Nazwa i adres publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, których dotyczy konkurs:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Szczawie, Szczawa 167, 34-607 Szczawa.
 2. Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, Zbludza 110, 34-608 Kamienica.

III. Wymagania wobec kandydatów

      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz  publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597), tj:

Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

 1. Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce, posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej.
 2. Ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
 3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. Uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

 1. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
 4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 6. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311).
 7. W przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania określone w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz. U. 2017r., poz. 1597):

 1. Posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej.
 2. Posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny.
 3. Posiada do najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 4. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 5. Spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10,11.

Do konkursu może przystąpić również osoba, która jest:

1) nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587), następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1311)

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r., o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

V. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Na żądanie komisji konkursowej kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

VI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora /podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy/” na adres:

Urząd Gminy Kamienica
Kamienica 420
34-608 Kamienica
w terminie do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 1500
(liczy się data złożenia oferty w Sekretariacie Urzędu Gminy Kamienica)

      Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kamienica.

      O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, członkowie komisji jak  i kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

ZARZĄDZENIE - PDF

 

 

Tagi