OGŁOSZENIE – otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

WÓJT GMINY KAMIENICA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

OGŁOSZENIE

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Kamienica Nr OR.0050.11.2018
z dnia 08 marca.2018 r.

 

Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kamienica Nr XXVI/245/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Kamienica z organizacjami pozarządowymi i z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

WÓJT GMINY KAMIENICA
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT

na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

1. Zadania z działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym::

  • działania prozdrowotne dla osób w wieku emerytalnym
  • zagospodarowanie czasu poprzez kultywowanie tradycji regionalnych i dziedzictwa kulturowego z rejonu gminy Kamienica oraz ich promocję 
  • współorganizacja i udział w lokalnych imprezach kulturalnych, szkolnych

Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji wyżej wymienionych zadań w budżecie Gminy na rok 2018 wynosi 10 000,00  złotych.

Uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja jest przeznaczona na wsparcie realizacji zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Kamienica na podstawie opinii Komisji Konkursowej.

4. W przypadku gdy wnioskowana przez wszystkich oferentów kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie danego zadania, kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

5. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do kwoty wnioskowanej przez oferenta, nie jest on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent zobowiązany jest dokonać korekty kosztorysu lub wycofać ofertę.

6. Wysokość dofinansowania z budżetu Gminy nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania.

7. Dotacja nie może być wykorzystana na: pokrycie kosztów administracyjnych podmiotu w wysokości przekraczającej 10% kwoty dotacji. Jako koszty administracyjne podmiotu związane z realizacją zadania rozumie się: koszt zarządu i obsługi księgowej projektu, koszty stałe podmiotu wynikające z bieżącego jego funkcjonowania; remonty obiektów i budynków (za wyjątkiem stanowiących własność komunalną Gminy); wydatki nieuwzględnione w ofercie; wydatki poniesione na przygotowanie wniosku.

8. Dotacja na wsparcie realizacji zadania przekazywana jest w oparciu o umowę, przelewem na rachunek bankowy organizacji wskazany w umowie.

9. Dopuszcza się przekazanie dotacji jednorazowo lub w transzach w zależności od rodzaju i specyfiki zadania.

10. Dopuszczalne przemieszczenie wydatków między kategoriami może wynosić 20%, w innym przypadku konieczny jest aneks do umowy.

III. Termin i warunki realizacji zadań.

1. Termin realizacji wyżej wymienionych zadań obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.

2. Zadania realizowane będą na warunkach określonych w umowie o wykonanie zadania publicznego.

3. Wnioskowane o wsparcie zadania mogą być adresowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Kamienica.

4. Przy realizacji zadań wymagany jest wkład własny, minimum 5% całkowitych kosztów zadania.

5. Złożone oferty winny uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy.

IV. Termin składania ofert.

1. Termin składania ofert ustala się na okres od 09 marca 2018 roku do 03 kwietnia 2018 roku.

2. Składane oferty powinny być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300)

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu: w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (zgodny ze stanem faktycznym), w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla tego podmiotu,
  2. W przypadku wyboru innego, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

4. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

5. Oferty oraz dokumenty stanowiące załączniki winny być opatrzone datą i pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. W przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów.

6. W przypadku złożenia przez oferenta w konkursie więcej niż jednej oferty realizacji zadania publicznego wymagane jest złożenie kompletu załączników do każdej z ofert.

7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia bądź korekty oczywistych omyłek w złożonych ofertach do dnia poprzedzającego obrady Komisji Konkursowej.

8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązujących formularzach w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

9. Druki ofert dostępne są w Urzędzie Gminy Kamienica oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy.  

10. Oferty opisane „Otwarty konkurs ofert” należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kamienica, pokoju nr 5 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kamienica, 34-608  Kamienica 420 do dnia 03 kwietnia 2018 r.

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Kamienica.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kamienica  po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

2. Komisja opiniuje oferty na podstawie zasad wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

a) spełnienia wymogów formalnych;

b) zgodności treści oferty z zadaniem konkursowym;

c) oceny możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie);

d) oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

merytorycznej wartości oferty.

3. Odrzuceniu podlegają oferty:

a) które nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,

b) złożone po terminie,

c) złożone przez podmioty nieuprawnione,

d) które wykraczają poza zakres rzeczowy zadań określony w ogłoszeniu a także w których wysokość wnioskowanej dotacji przekracza wskazaną w ogłoszeniu kwotę środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego.

VI. Termin dokonania wyboru oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

VII. Wysokość dotacji przeznaczonych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku bieżącym i w roku poprzednim.

1. Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przeznaczono kwotę 90.000 zł.

2. Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przeznaczono kwotę 0 zł.

VIII. Dodatkowe postanowienia.

1. Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

2. Dopuszcza się możliwość ogłoszenia konkursu uzupełniającego, w przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację w/w zadań.

 

 

Tagi