OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENICA - nr 1

Ogłoszenie nr 1

WÓJT GMINY KAMIENICA
OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Kamienica

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 art. 40 ust. 1 pkt 1 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 Dz.U. poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września  2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ) Wójt Gminy Kamienica ogłasza przetargi ustne nieograniczone.

Przedmiotem przetargów będzie 5 działek pod zabudowę mieszkaniową,  położone w miejscowości Kamienica  powiat limanowski woj. Małopolskie, objęte księgą wieczystą NS1L/00029204/6,  oznaczone w ewidencji gruntów  jako:

  1. działka ewid. nr  2252/9    o  powierzchni   0.1400 ha
  2. działka ewid. nr  2252/10  o powierzchni    0,1885 ha
  3. działka ewid. nr  2252/12  o powierzchni    0,1550 ha
  4. działka ewid. nr  2252/13  o powierzchni    0,1550 ha
  5. działka ewid. nr  2252/14  o powierzchni    0,1641 ha

Położenie działek w niewielkiej odległości od centrum wsi Kamienica, ale znacznie powyżej, północno – wschodnia wystawa działek, bardzo ładny widok z działek. Działka ewid.nr 2252/9 o niewielkim nachyleniu, dojazd drogą gminną utwardzoną, kształt zbliżony do  kwadratu, uzbrojenie; wodociąg i prąd. Pozostałe działki w kształcie o wydłużonych prostokątach i znacznym nachyleniu, dojazd drogą gminną nieurządzoną, uzbrojenie; wodociąg na działce oraz ograniczenia związane z przebiegiem wodociągu i kabla ziemnego prądu elektrycznego niskiego napięcia biegnącego poprzez teren działek do gminnego zbiornika  wyrównawczego. Na działce ewid. nr 2252/14 znajduje się szafka sterownicza kabla ziemnego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowe działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej o umiarkowanej intensywności o symbolu 2.2 MN/o  dla realizacji różnych form mieszkalnictwa, nieuciążliwych usług i drobnego rzemiosła.  Niezabudowane tereny przeznacza się na realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o nie więcej niż dwóch mieszkaniach oraz zabudowy zagrodowej, przy zachowaniu warunków podanych w § 8. Dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych, nie kolidujących z funkcją mieszkalnictwa, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości i zmian w środowisku do granic terenu pozostającego w dyspozycji inwestora, zabezpieczenia niezbędnych powierzchni parkingowych i realizacji zieleni drzewiasto- krzewiastej. Dopuszczona realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje wyposażenie w systemy lub urządzenia do utylizacji ścieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

Cena wywoławcza i Wadium:

1)  działki ewid nr  2252/9   wynosi 55 000 zł. Wadium  wynosi  10 %  ceny i stanowi   5 500 zł.

2)  działki ewid. nr  2252/10  wynosi  60 000 zł. Wadium  wynosi  10 %  ceny i stanowi   6 000 zł.

3)  działki ewid. nr  2252/12  wynosi  54 000 zł.  Wadium  wynosi  10 %  ceny  i stanowi   5 400 zł.  

4)  działki ewid. nr  2252/13 wynosi   54 000 zł. Wadium  wynosi  10 %  ceny i stanowi   5 400 zł.

5) działki ewid. nr  2252/14  wynosi   52 000 zł. Wadium  wynosi  10 %  ceny i stanowi   5 200 zł.

Termin przetargów  ustala się na dzień 30 listopada  2018 r od godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienicy pok. Nr 18  (działki będą licytowane w kolejności od 1 do 5).

Wadium w wyżej określonej kwocie wraz z wyszczególnieniem numeru działki której dotyczy wadium, należy  wpłacić na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Limanowej Oddział w Kamienicy Nr 17 8804 0000 0030 0300 0084 0012 w terminie do dnia 27 listopada  2018 r.  włącznie.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone  nie później niż przed upływem 3 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej  przed otwarciem przetargu: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika  reprezentującego osobę fizyczną,  okazanie pełnomocnictwa  sporządzonego notarialnie, w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku reprezentowania  osoby prawnej przez pełnomocnika, przedłożenia pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości, zostanie powiadomiona  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu, podlega zapłacie  nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Do wylicytowanej ceny sprzedaży działki zostanie doliczony należny podatek WAT 23%.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia istotnych powodów Wójt Gminy Kamienica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje o przetargu i wyjaśnienia  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy pok. Nr 3,  tel. 18 332 30 25 w. 24. 

 

 

 

Tagi