OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENICA - nr 2

Ogłoszenie nr 2

WÓJT GMINY KAMIENICA
OGŁASZA PRZETARGI  USTNE NIEOGRANICZONE
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Kamienica

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 art. 40 ust. 1 pkt 1 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 Dz.U. poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września  2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ) Wójt Gminy Kamienica ogłasza przetargi ustne nieograniczone.

Przedmiotem przetargów będą 2 działki pod zabudowę mieszkaniową położone w miejscowości Kamienica  powiat limanowski woj. Małopolskie, objęte księgą wieczystą NS1L/00026864/9,  oznaczone w ewidencji gruntów  jako:

1)  działki ewid. nr 2247/1 o pow.  0.0883 ha i nr 2246/3 o pow. 0,0008 ha (891 m2)

2)  działki ewid. nr 2247/2  o pow. 0,1442 ha i nr 2246/4 o pow. 0,0079 ha 1521 m2)

Położenie działek w niewielkiej odległości od centrum wsi Kamienica, północno - wschodnia wystawa działek, o niewielkim nachyleniu, bardzo ładny widok z działek. Działka pod zabudowę nr ewid. 2247/1, 2246/3 -  dojazd drogą gminną asfaltową i służebnością przejazdu po działce ewid.nr 2247/2, 2246/4, kształt zbliżony do kwadratu, uzbrojenie; prąd, wodociąg, kanalizacja.

Działka ewid. nr 2247/2, 2246/4 dojazd drogą gminną asfaltową, kształt wydłużony prostokąt, uzbrojenie; prąd, wodociąg, kanalizacja,  ograniczenie związane z przebiegiem służebności przejazdu i przechodu

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej o umiarkowanej intensywności o symbolu  2.2 MN  dla realizacji różnych form mieszkalnictwa, nieuciążliwych usług i drobnego rzemiosła. Niezabudowane tereny przeznacza się na realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o nie więcej niż dwóch mieszkaniach oraz zabudowy zagrodowej, przy zachowaniu warunków podanych w § 8. Dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych, nie kolidujących z funkcją mieszkalnictwa, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości i zmian w środowisku do granic terenu pozostającego w dyspozycji inwestora, zabezpieczenia niezbędnych powierzchni parkingowych i realizacji zieleni drzewiasto- krzewiastej. Dopuszczona realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje wyposażenie w systemy lub urządzenia do utylizacji ścieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

Cena wywoławcza i Wadium:

1) działek ewid. nr 2247/2, 2246/3 wynosi 48 000 zł. Wadium wynosi 10 % ceny i stanowi  4 800 zł.

2) działek ewid. nr 2247/2, 2246/4 wynosi 84 000 zł. Wadium wynosi 10 % ceny i stanowi 8 400 zł.

Termin przetargów  ustala się na dzień 4 grudnia (wtorek)  2018 r. od godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienicy pok. Nr 18  (działki będą licytowane w kolejności od 1 do 2).

Wadium  w wyżej określonej kwocie wraz z wyszczególnieniem numeru działki której dotyczy wadium,  należy  wpłacić  w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Limanowej Oddział w Kamienicy Nr 17 8804 0000 0030 0300 0084 0012 w terminie do dnia 29 listopada  2018 r.  włącznie.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone  nie później niż przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej  przed otwarciem przetargu: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika  reprezentującego osobę fizyczną,  okazanie pełnomocnictwa  sporządzonego notarialnie,  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, przedłożenia pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości, zostanie powiadomiona  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu, podlega zapłacie  nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Do wylicytowanej ceny sprzedaży działki zostanie doliczony należny podatek WAT 23%.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia istotnych powodów Wójt Gminy Kamienica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje o przetargu i wyjaśnienia  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy - pok. Nr 3,  tel. 18 332 30 25 w. 24.

 

 

Tagi