Odbyła się I sesja Rady Gminy

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II, z dnia 4 listopada 2018 r., I Sesja Rady Gminy Kamienica została zwołana na dzień 22 listopada br., na godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica.

Sesje otworzył najstarszy wiekiem radny - Stefan Kuchnia. Na początku obrad głos zabrała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy - pani Maria Chlipała, która dokonała wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Kamienica. W porządku obrad znalazły się także takie punkty jak: złożenie ślubowania przez Wójta i Radnych Gminy Kamienica, ustalenie uposażenia wójta, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, powołanie stałych komisji rady oraz ich przewodniczących.

Realizując porządek obrad radni uchwalili wysokość wynagrodzenia wójta gminy, które pozostało na niezmienionym poziomie.

W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Gminy wybrano Hilarego Majewskiego (w głosowaniu: za - 15, przeciw - 0, wstrzymało się - 0).

Wiceprzewodniczącą Rady Gminy wybrana została Józefa Gorczowska - pełniąca tę funkcję w kadencji 2014-2018  (w głosowaniu: za - 15, przeciw - 0, wstrzymało się - 0).

Ważnym punktem procedowanym przez nowopowołaną radę było podjęcie uchwały w sprawie ustalenie poziomu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Nowe stawki na mocy uchwały kształtują się następująco:

 • 8,50 zł/os. na miesiąc - za odbiór odpadów segregowanych (do tej pory było to - 6 zł/os.)
 • 17,00 zł/os. na miesiąc - za odbiór odpadów niesegregowanych (do tej pory było to - 12 zł/os.)

Na mocy odrębnych uchwał powołano składy osobowe komisji, działających przy Radzie Gminy:

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 • Renata Zachara - przewodnicząca
 • Marian Opyd
 • Piotr Kaliciński
 • Stanisław Majda
 • Genowefa Majewska
 • Elżbieta Citak
 • Józefa Gorczowska

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

 • Stefan Kuchnia - przewodniczący
 • Wiesław Wierzycki
 • Stanisław Majda
 • Krzysztof Wąchała
 • Piotr Mikołajczyk
 • Jan Cepielik
 • Genowefa Majewska

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Piotr Kaliciński - przewodniczący
 • Marian Wąchała
 • Wiesław Wierzycki
 • Krzysztof Wąchała
 • Józefa Gorczowska
 • Krzysztof Rusnak
 • Stanisław Majda

Komisja Rewizyjna

 • Elżbieta Citak - przewodnicząca
 • Stefan Kuchnia
 • Krzysztof Wąchała
 • Marian Opyd
 • Krzysztof Rusnak

Ustawa z dnia 11. 01. 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych - wprowadziła dla wszystkich trzech poziomów Jednostek Samorządu Terytorialnego obowiązek powołania obligatoryjnych, dodatkowych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja  Skarg, Wniosków i Petycji  

 • Genowefa Majewska - przewodnicząca
 • Marian Wąchała
 • Piotr Kaliciński
 • Renata Zachara
 • Piotr Mikołajczyk
 • Jan Cepielik
 • Marian Opyd

Od tego momentu wybrani w wyborach samorządowcy oficjalnie rozpoczęli pełnienie swoich obowiązków. Kadencja samorządu po wprowadzonych zmianach będzie trwała 5 lat.

 

 

 

Tagi