OGŁOSZENIE - otwarty konkurs projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Kamienica w 2019 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.7.2019
Wójta Gminy Kamienica
z dnia 05 lutego 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Kamienica w 2019 roku.

Na podstawie art.27 ust.1 art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1263 ze zm.) i uchwały Rady Gminy Kamienica nr XIX/167/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Kamienica w 2019 r.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji oraz trybu i kryteriów wyboru projektów zawiera ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

OGŁOSZENIE - załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Kamienica nr OR.0050.7.2019 z dnia 05.02.2019 r.

 

 

 

Tagi