OGŁOSZENIE - III sesja Rady Gminy Kamienica - 14 marca

14 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica odbędzie się III SESJA RADY GMINY KAMIENICA.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2019 – 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2025 w Gminie Kamienica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości diet przysługujących członkom Gminnej Komisji Wyborczej i członkom Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na sołtysa w gminie Kamienica zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie gminy Kamienica. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienica na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji i Rady Gminy Kamienica na 2019 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/148/16 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 9 września 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kamienica za 2018 rok.
 20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
 21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy za 2018 rok.
 22. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 23. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 24. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie III Sesji Rady Gminy Kamienica.

 

 

 

Tagi