OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Wójt Gminy Kamienica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamienica

Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420
inspektor ds. ochrony środowiska i komunikacji w Urzędzie Gminy Kamienica

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • pożądane doświadczenie zawodowe z zakresu administracji publicznej,
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe,
 • znajomość zagadnień i przepisów z zakresu administracji publicznej, prawa samorządowego, m.in.: ustawa o ochronie przyrody, ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawa prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o gospodarce komunalnej,
 • obsługa komputera z zakresie programów MS Office, obsługa urządzeń biurowych,
 • Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność sprawnej organizacji pracy.

   3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi stosownie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • prowadzenie całokształtu spraw z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody,
 • administracja dróg, mostów i placów (ewidencja, przeglądy stanu technicznego, zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego, warunki wykonania ogrodzenia od dróg, koordynacja zimowego utrzymania, oświetlenie),
 • zaopatrzenie w opał budynków komunalnych,
 • wyrażanie opinii i dokonywanie uzgodnień w zakresie prawa geologicznego i górniczego,
 • zadania wynikające z ustawy prawo wodne,
 • zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa, weterynarii,
 • zadania z zakresu kultury, sportu, turystyki i promocji,
 • nadzór nad gminną infrastrukturą turystyczną, sportową i rekreacyjną oraz miejscami pamięci narodowej,
 • prowadzenie spraw z zakresu strategii rozwoju gminy i rozwoju lokalnego w zakresie stanowiska,
 • współdziałanie ze służbami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi, sołtysami oraz organizacją wyborów na sołtysa i do rad sołeckich,
 • inne prace zlecone przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • rodzaj pracy: stanowisko administracyjne, urzędnicze, praca przy komputerze,
 • miejsce pracy: Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony,
 • wymiar czasu pracy: pełen etat (40 godzin tygodniowo),
 • praca w siedzibie urzędu bez dostępu do windy,
 • wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kamienica.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu),
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o odbytym stażu w jednostkach samorządu terytorialnego (poświadczone przez kandydata za zgodność 
  z oryginałem),
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych od zajmowanego stanowiska (wzór w załączeniu),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (wzór w załączeniu),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu),
 • kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Kamienicy  lub pocztą na adres Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420 z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska i komunikacji w terminie do dnia 08 lipca 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Kamienicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kamienicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamienicy.

Załączniki można pobrać na stronie:

https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,1627419,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html

 

 

 

Tagi