Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Wójt Gminy Kamienica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamienica
 

Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420
(nazwa i adres jednostki)

młodszy referent ds. obsługi kasowej w Referacie Finansowym
(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych.
 3. Nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Pożądane doświadczenie zawodowe z zakresu administracji publicznej.
 2. Znajomość zagadnień i przepisów z zakresu administracji publicznej i prawa samorządowego, m.in.: ustawy o finansach publicznych i o rachunkowości.
 3. Zaawansowana obsługa komputera z zakresie programów MS Office, programów księgowych, obsługa urządzeń biurowych.
 4. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność sprawnej organizacji pracy.

   3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w tym:
 • sporządzanie dowodów wpłat dla podatków i opłat oraz pozostałych,
 • sporządzanie raportów kasowych dochodów,  wydatków i pozostałych,
 • podejmowanie i odprowadzanie gotówki do banku,
 • dokonywanie operacji gotówkowych na podstawie dokumentów przychodowych i rozchodowych opisanych i zatwierdzonych przez osoby do tego upoważnione,
 1. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 2. Koordynowanie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmowi.
 3. Wydawanie zaświadczeń w zakresie ubezpieczeń KRUS.
 4. Inne prace zlecone przez Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Rodzaj pracy: stanowisko administracyjne, urzędnicze, praca przy komputerze.
 2. Miejsce pracy: Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420.
 3. Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony
 4. Wymiar czasu pracy: ¼ etatu (10 godzin tygodniowo).
 5. Praca w siedzibie urzędu bez dostępu do windy.
 6. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kamienica.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu).
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o odbytym stażu w jednostkach samorządu terytorialnego (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych od zajmowanego stanowiska (wzór w załączeniu).
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (wzór w załączeniu).
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu).
 11. Kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Kamienicy  lub pocztą na adres Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420 z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. obsługi kasowej w Referacie Finansowym”

w terminie do dnia 20 maja 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Kamienicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kamienicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamienicy.
          

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku młodszego referenta ds. obsługi kasowej.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełnych praw publicznych.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Tagi