Gospodarka odpadami

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 2010) od 1 stycznia 2020 r. został wprowadzony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców.

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas gromadzili odpady w sposób nieselektywny zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniżej formularz deklaracji.

FORMULARZ DEKLARACJI - plik PDF

Harmonogram wywozu - plik PDF