Gospodarka odpadami

 
NOWY SYSTEM ODBIERANIA ODPADÓW W GMINIE KAMIENICA
OD 1 KWIETNIA 2013 R.
 
Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamienica:
Każdy właściciel (zarządca) nieruchomości zobowiązany jest wypełnić i dostarczyć w wyznaczonym terminie do UG w Kamienicy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Ustalono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
 • NIESEGREGOWANEdwa razy w miesiącu: w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca (za wyjątkiem osiedli: Klenina, Bukowina, Pod Kąty w Kamienicy, Magorzyca, Polanki w Szczawie, Wyrębiska w Zalesiu, gdzie odbiór będzie dokonywany 1 raz w miesiącu w pierwszy wtorek miesiąca).
 • SEGREGOWANE (selektywnie zbierane odpady komunalne) - ostatni czwartek miesiąca:

 

 1. Worek niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia.
 2. Worek żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne.
 3. Worek fioletowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
 4. Worek zielony z przeznaczeniem na szkło i opakowania kolorowe,
 5. Worek biały z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne.
 6. Worek czerwony z przeznaczeniem na drobne metale i opakowania z metalu.
 7. Worek różowy z przeznaczeniem na odpady wielomateriałowe.
 8. Worek czarny z przeznaczeniem na odpady zmieszane.
 9. Przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w wyznaczonych aptekach - w godzinach ich pracy.
 10. Baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy.
 11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości.
 12. Meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości - ostatni czwartek czerwca i ostatni czwartek listopada każdego roku.
 13. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy.
 14. Chemikalia i zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy.
 15. Tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy.
Poza terminem odbierania odpadów segregowanych przez firmę odbierającą odpady, mieszkańcy mogą odwozić samodzielnie wysegregowane odpady do wskazanych niżej punktów selektywnej zbiórki odpadów:
 
- Oczyszczalnia Ścieków w Szczawie,
- Punkt Skupu Surowców Wtórnych w Kamienicy.
 
Punkty selektywnej zbiórki będą świadczyć usługi od poniedziałku do soboty w godzinach od 1000 do 1400.
 
Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady segregowane do punktu selektywnego zbierania odpadów i otrzymują potwierdzenie dostarczonej ilości.
 
Do końca października każdego roku właściciele (zarządcy) nieruchomości przekazują potwierdzenia z selektywnej zbiórki odpadów do UG w Kamienicy. Ilość przekazanych surowców wtórnych (segregowanych odpadów) będzie miała wpływ na stawkę opłaty za odbiór odpadów stałych.
 

Informacja na temat prawidłowego sposobu segregacji odpadów

 

Worki w całości wypełnione należy wystawiać nie wcześniej niż dzień przed ich odbiorem. W przypadku małej liczby wysegregowanych w danym miesiącu odpadów nie ma obowiązku miesięcznego ich przekazywania firmie obsługującej Gminę Kamienica - pełne wysegregowane worki można przekazać w terminie późniejszym (np. co 2 miesiące).

Przed wystawieniem worków do odbioru należy przykleić odpowiedni kod kreskowy (np. na worek żółty: kod kreskowy z napisem PLASTIK) w widocznym miejscu. Kodu kreskowego nie da się przykleić na brudny lub mokry worek.

 

Kody kreskowe i worki na śmieci można odbierać w następujących punktach:

 • Biblioteka Publiczna w Kamienicy - Kamienica Dolna i Górna
 • Pijalnia Wód Mineralnych w Szczawie - Szczawa
 • Świetlica w Remizie OSP w Zalesiu - Zalesie
 • Świetlica w Remizie OSP w Zbludzy - Zbludza
 • Świetlica w Remizie OSP w Zasadnem - Zasadne

Odbiór w godzinach otwarcia.

 

Posegregowane odpady pakujemy w kolorowe worki według poniższego schematu:

 • Worek niebieski - papier

Co wrzucamy - książki, zeszyty, gazety, tektury, torby, czyste tekstylia.

Opakowania kartonowe należy poskładać i powiązać, układać obok worków

Czego nie wrzucamy - np.: papieru  z  folią,  kartonów po  mleku i napojach, pieluch jednorazowych, podpasek, tapet.

Należy usunąć zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.

 • Worek żółty - plastik

Co wrzucamy - różnego rodzaju puste butelki, plastikowe po napojach i innych płynach, folię białą, bezbarwną, butelki po chemii gospodarczej, plastiki twarde -  typu doniczki, skrzynki i inne czyste tworzywa sztuczne.

Czego nie wrzucamy - butelek i pojemników z zawartością, sprzętu AGD.

Należy wrzucać czyste opakowania i zgnieść butelki przed wrzuceniem.

 • Worek zielony - szkło i opakowania szklane kolorowe

Co wrzucamy - wszelkiego rodzaju puste kolorowe opakowania szklane, naczynia szklane, butelki po napojach, winie, piwie. itp.

Czego nie wrzucamy - porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, witraży, reflektorów, doniczek, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych.

Nie można tłuc szkła przed wrzuceniem do pojemnika. Należy wrzucać czyste opakowania.

 • Worek biały - szkło białe i opakowania szklane (bezbarwne)

Co wrzucamy - butelki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach, słoiki.

Czego nie wrzucamy - szkła kolorowego, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, doniczek, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych.

Nie można tłuc szkła przed wrzuceniem do pojemnika. Należy wrzucać czyste opakowania.

 • Worek czerwony z przeznaczeniem na drobne metale i opakowania z metalu

Co wrzucamy - drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle, nakrętki.

Czego nie wrzucamy - opakowań po aerozolach, puszek po farbach, baterii.

Przed wrzuceniem należy zgnieść aluminiowe puszki.

 • Worek czarny - odpady zmieszane

Co wrzucamy - pozostałe odpady komunalne, których nie można już poddać dalszej segregacji, tj.: brudne odpady z folii i plastików, zużyte obuwie, potłuczone naczynia porcelanowe, pampersy, itp.

Nie wrzucamy - odpadów produkcyjnych, odpadów zielonych, materiałów budowlanych, popiołu.

 • Worek fioletowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji

Co wrzucamy - odpady zielone, trawy z koszenia ogrodów, liście - w przypadku braku warunków do kompostowania.

Miejsce składowania popiołu wskaże właściwy miejscowo sołtys.

 • Worek różowy - odpady wielomateriałowe

Co wrzucamy - opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych rodzajów materiałów, np.: opakowania po mleku, sokach.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Kamienica

 

Sołectwo Kamienica Dolna

Osiedla: Zawiersze, Niwa, Gronie - przy drodze gminnej „Kamienica - Zawiersze" (przy mostku).

Pozostałe osiedla - przy drodze wojewódzkiej.

Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.

 

Sołectwo Kamienica Górna

Osiedla: Bukowina, Klenina, Pod Kąty - przy drodze gminnej „Kamienica - Klenina”.

Odbiór w pierwszy wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.

Pozostałe osiedla - przy drodze wojewódzkiej i powiatowej.

Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.

 

Sołectwo Szczawa

Osiedle: Magorzyca - przy drodze lokalnej „Magorzyca” (Borek).

Odbiór w pierwszy wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.

Osiedle: Polanki - przy drodze lokalnej „Polanki”.

Odbiór w pierwszy wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.

Osiedla: Pod Kiczora, Szałasie, Zarównie - przy drodze gminnej „Uszczki”.

Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.

Osiedla: Kuźle, Wąchały, Zawory - przy drogach gminnych.

Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.

Pozostałe osiedla - przy drodze wojewódzkiej.

Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.

 

Sołectwo Zalesie

Osiedle: Wyrębiska - przy drodze gminnej „Wyrębiska”.

Odbiór w pierwszy wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.

Pozostałe osiedla - przy drodze powiatowej.

Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.

Sołectwo Zbludza
Osiedla:
Kosarzyska, Poręby - przy drodze gminnej „Kamienica - Zagorzyn”.

Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.
Pozostałe osiedla - przy drodze powiatowej.
Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.

Sołectwo Zasadne

Wszystkie osiedla (za wyjątkiem Magorzycy) - przy drodze gminnej „Kamienica - Zasadne”.

Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.