OGŁOSZENIE – VIII sesja Rady Gminy Kamienica – 22 listopada

22 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica odbędzie się VIII SESJA RADY GMINY KAMIENICA.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
 4. Wręczenie podziękowań.
 5. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2019 – 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Kamienica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego  „Beskidzkie Wyspy”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie.
 17. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie VIII Sesji Rady Gminy Kamienica.

 

 

 

Tagi