Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w formie schroniska dla bezdomnych i noclegowni

Kamienica, dnia 09.12.2019 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w formie schroniska dla bezdomnych i noclegowni

w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy; 34-608 Kamienica 420

1. Przedmiot i zakres zamówienia:

1) przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia w formie:

a) schroniska dla bezdomnych,

b) noclegowni

dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kamienica [art. 101. ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) z późn. zm.].

2) podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym standardu podstawowych usług, poszerzonych o możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku w noclegowni lub całodziennego wyżywienia w schronisku, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu o jakim mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r. poz.953);

3) szacunkowa liczba osób w ciągu roku – 2 osoby;

4) ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób, która uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od zawartej umowy.

5) w przypadku braku osób wymagających zapewnienia schronienia, Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w gotowości dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej 1 miejsca w formie noclegowni oraz 1 miejsca w formie schroniska dla bezdomnych;

6) każdorazowe umieszczenie osoby będzie odbywać się na podstawie skierowania lub indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczenie w schronisku wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy.

2. Miejsce realizacji usługi:

Miejscem realizacji usługi jest miejsce udzielenia schronienia.

3. Wymagania:

1) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalność w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę;

2) wykonawca musi spełniać warunki lokalowe, które spełniają standardy sanitarno – epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r. poz.953);

3) odległość miejsca realizacji usługi od gminy Kamienica nie może być większa niż 50 km (zamawiający sam określi odległość);

4) zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą. Utrudnienie, uniemożliwienie kontroli bądź negatywny wynik kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy.

Podmioty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

4. Wymagana dokumentacja: (kserokopie, oryginały do wglądu)

1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w ust 3 pkt 1 i pkt 2;

2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;

3) w przypadku fundacji i stowarzyszeń– aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;

4) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu;

5) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej;

6) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego.

5. Przewidywany termin realizacji usługi :

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

6. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta w najbliższej odległości od gminy Kamienica.

7. Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w ust 4 i :

a) złożyć w siedzibie Zamawiającego,

b) przesłać na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy, Kamienica 420, 34-608 Kamienica

c) przesłać na adres poczty elektronicznej: gopskamienica@op.pl

do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 15.30.

8. Koszt usługi

1) Cena powinna obejmować i być przedstawiona z rozbiciem na:

a) dzienny koszt utrzymania w schronisku,

b) dzienny koszt utrzymania w noclegowni,

c) miesięczna opłata za gotowość przyjęcia do noclegowni i schroniska.

Kwota odpłatności za pobyt w placówce naliczana będzie za faktycznie zrealizowany czasookres pobytu w placówce. Koszt obliczany będzie jako iloczyn ilości dni pobytu oraz stawki dziennej.

Opłata za utrzymanie miejsca w gotowości stosowana będzie w sytuacji niekorzystania z zabezpieczonego dla potrzeb Ośrodka miejsca w schronisku lub noclegowni.

Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie  z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

9. Warunki płatności:

1) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem grudnia, za który rozlicznie nastąpi do 26 grudnia 2020r.

2) Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty wpłynięcia faktury do OPS wraz z załączonym imiennym wykazem osób objętych wsparciem w formie schronienia oraz ilością dni udzielonego wsparcia.

Niniejsza informacja nie stanowi ofert w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie ww. usługi.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamienicy

Mieczysław Kuziel

 

 

 

Tagi