Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Kamienica

Zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kamienica, system selektywnego zbierania i odbioru odpadów komunalnych obejmuje następujące rodzaje odpadów:

 • papier – worek w kolorze niebieskim;
 • metal – worek w kolorze żółtym;
 • tworzywa sztuczne – worek w kolorze żółtym;
 • szkło – worek w kolorze zielonym;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worek w kolorze żółtym;
 • bioodpady – przydomowy kompostownik lub worek w kolorze brązowym;
 • odpady niebezpieczne – PSZOK;
 • przeterminowane leki i chemikalia – PSZOK, pojemniki na leki w aptekach;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki  PSZOK;
 • zużyte baterie i akumulatory – PSZOK, pojemniki na baterie w budynkach użyteczności publicznej;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – PSZOK, w formie „wystawki” zgodnie z harmonogramem;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – PSZOK, w formie „wystawki” zgodnie z harmonogramem;
 • zużyte opony – PSZOK, w formie „wystawki” zgodnie z harmonogramem;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – PSZOK;
 • odpady tekstyliów i odzieży – PSZOK.

Wszystkie odpady, których nie możemy zebrać w sposób selektywny (tzn. nie można ich zakwalifikować do żadnej ze wskazanych w ulotce frakcji) umieszczamy w worku w kolorze czarnym, za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych czy budowlanych, wymiennych w pkt od 7 do 15. Odpady te, w zależności od ich kategorii, można oddać zgodnie z harmonogramem w ramach „wystawki”, przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków w Szczawie lub pozostawić w specjalnie oznaczonych pojemnikach na terenie aptek i budynków użyteczności publicznej.

W chwili obecnej Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Szczawie jest na etapie modernizacji. Po zakończeniu prac PSZOK będzie dostępny dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00. Posegregowane odpady będzie można dostarczyć bezpłatnie, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK nie będzie przyjmował odpadów zmieszanych.

Szczegółowe zasady segregacji odpadów przedstawia ulotka informacyjna przygotowana przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Kamienica.

ULOTKA – jak segregować odpady – plik PDF

 

 

Tagi