Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kamienicy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kamienicy

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy, 34-608 Kamienica 420

(nazwa i adres jednostki)

podinspektor

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie lub wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

3) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) pożądane doświadczenie zawodowe z zakresu administracji publicznej,

2) znajomość zagadnień i przepisów z zakresu administracji publicznej i prawa samorządowego, m.in.: ustawy o finansach publicznych i o rachunkowości, kodeksu pracy, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

3) zaawansowana obsługa komputera z zakresie programów MS Office, programów księgowych, obsługa urządzeń biurowych,

4) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność sprawnej organizacji pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

2) prowadzenie księgi inwentarzowej pozostałych środków trwałych,

3) sporządzanie, prowadzenie i rozliczanie miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy oraz urlopów  pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy,

4) prowadzenie spraw kadrowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy we współpracy z Kierownikiem ZGK,

5) aktualizacja oraz sporządzanie umów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz kwartalne przygotowanie danych do odczytów liczników,

6) rozliczanie paliw maszyn ZGK,

7) wystawianie faktur dotyczących sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT, rozliczanie VAT-u,

8) sporządzanie wezwań do zapłaty z tytułu zaległości opłat komunalnych (za nieczystości płynne i wodociąg),

9) dekretacja dokumentów,

10) prowadzenie spedycji poczty, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

11) sporządzanie i ewidencjonowanie tytułów egzekucyjnych,

12) współpraca w zakresie kierowania zimowym utrzymaniem dróg gminnych, chodników, placów,

13) inne prace zlecone przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) rodzaj pracy: stanowisko administracyjne, urzędnicze, praca przy komputerze,

2) miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy, 34-608 Kamienica 420,

3) zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony,

4) wymiar czasu pracy: 3/4 etatu (30 godzin tygodniowo),

5) praca w siedzibie Zakładu  bez dostępu do windy,

6) wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu),

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o odbytym stażu w jednostkach samorządu terytorialnego (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7) informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych od zajmowanego stanowiska (wzór w załączeniu),

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (wzór w załączeniu),

10)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu),

11) kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kamienicy  lub pocztą na adres Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy, 34-608 Kamienica 420 z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko podinspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”
w terminie do dnia 17 marca 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kamienicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kamienicy.

Szczegóły dostępne na stronie:

https://bip.malopolska.pl/zgkwkamienicy,a,1738843,ogloszenie-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-podinspektora-w-zakladzie-gospodarki-komunalnej-w-k.html

 

 

 

Tagi