Informacja dla właścicieli psów

Urząd Gminy Kamienica przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) na właścicielu psa spoczywa obowiązek sprawowania nad nim opieki oraz nadzoru.

Mieszkańców gminy obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica (Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 listopada 2019 roku, zmieniona uchwałą nr X/92/20 Rady Gminy Kamienica z 28 lutego 2020 roku), który zobowiązuje właścicieli psów do sprawowania nad nimi właściwej opieki:

§ 27. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapobiegania uciążliwościom dla otoczenia powodowanym przez zwierzęta domowe, w szczególności takim jak hałas oraz przedostawaniem się na cudze nieruchomości.

2. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy. Ponadto, psy rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687) muszą mieć założony kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę pełnoletnią.

3. Osoba utrzymująca psa zobowiązana jest do stworzenia warunków, zapobiegających niekontrolowanemu wydostawaniu się psa poza teren własnej nieruchomości.

4. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków określonych ustawą
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.).

5. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

6. Nieruchomości pilnowane przez psy, w szczególności przez psy niebezpieczne, powinny  być oznakowane odpowiednimi tablicami.

7. Na terenach publicznych lub w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów porządkowych ustanowionych przez zarządców tych terenów.

Niezastosowanie się do obowiązków określonych w wyżej wymienionym regulaminie może podlegać karze grzywny.

Ponadto przypominamy, że posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia i powtarzać szczepienia co 12 miesięcy.  

 

 

Tagi