Nabór wniosków o dofinansowanie

Na podstawie art. 15 zzb ust.10, 15zzc ust. 8 i art. 15 zze ust. 9 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), działając na podstawie pełnomocnictwa Starosty Limanowskiego, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej  ogłasza nabór wniosków o:

  • dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników,
  • dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Nabór będzie trwał od dnia 15 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r., tj. przez okres 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Wnioski należy składać  drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się składanie wniosków w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub poprzez pozostawienie
w oznaczonym pojemniku, wystawionym przy wejściu do Klubu Pracy.

Druki wniosków dostępne są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl  w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” „Tarcza antykryzysowa COVID-19”.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 18/33 37 916, 18/33 37 862 lub 18/33 75 850.

Źródło: Powiat Limanowski

Tagi