INFORMACJA – wywóz nieczystości płynnych socjalno-bytowych ze zbiorników bezodpływowych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy informuje, że podmiotami uprawnionymi do wykonywania usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od nieruchomości z terenu Gminy Kamienica są firmy:

  1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa, posiadający specjalistyczne beczkowozy o pojemności 5 m3 i 7 m3 (ceny i warunki usług do uzgodnienia z kierownikiem Zakładu Oczyszczania Miasta w biurze przy ul. Rzecznej 7 lub telefonicznie: (18) 3372-491, 3372-492, 3372-889).
  2. Robert Pietruszka Transport, Jazowsko 100, 33-389 Jazowsko, tel. 663 788 486, posiadający specjalistyczny beczkowóz o pojemności 10 m3 (cena i warunki usługi do uzgodnienia).

Tylko wyżej wymienione podmioty posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica stanowiącym załącznik do uchwały nr VIII/66/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ww. regulaminu (...), właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe są zobowiązani do ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnianiu, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Jacek Rachwał
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy

Tagi