Zmiany przepisów w zakresie pomocy dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje o ważnych zmianach przepisów w zakresie pomocy dla przedsiębiorców w okresie pandemii.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, opublikowana w Dz. U. 2020, z dnia 17 kwietnia 2020 r. poz. 695 wprowadziła szereg zmian dotyczących wsparcia dla przedsiębiorców, udzielanych przez Starostę Limanowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

Wprowadzone zmiany obowiązują również przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski i zawarli umowy ze Starostą przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (Art. 15zzb ustawy):

  • przysługuje od miesiąca, w którym złożony został wniosek o udzielenie wsparcia , a nie jak do tej pory od dnia złożenia wniosku;
  • przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania, a nie jak do tej pory również po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (Art. 15zzc) dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca, w którym złożony został wniosek o udzielenie wsparcia , a nie jak do tej pory od dnia złożenia wniosku.

Jednorazowa pożyczka z Funduszu Pracy, na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (Art. 15 zzd ustawy):

  • we wniosku o pożyczkę nie podaje się stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.;
  • o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników;
  • pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia;
  • odstąpiono od wymogu utrzymania zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.;
  • przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych  (art. 15zze ustawy) – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19:

  • przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca, w którym złożony został wniosek o udzielenie wsparcia , a nie jak do tej pory od dnia złożenia wniosku.
  • organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników  objętych umową przez okres dofinansowania, a nie jak do tej pory również po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Nadal w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór na wszystkie programy pomocowe, określone w ustawie, tj. pożyczki i dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników.   

Szczegóły dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców oraz niezbędne druki zamieszczone są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl  w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców „Tarcza antykryzysowa COVID 19".

Obsługa i szczegółowe informacje można uzyskać  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej pod nr telefonu: 18/3337915 (pożyczki), 18/3337862 (dofinansowania) 18/3375 850 (sekretariat).

Źródło: PUP Limanowa

 

 

 

Tagi