OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR RF.0050.28.2020

WÓJTA GMINY KAMIENICA

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosków Dyrektorów:

1. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Matejki w Kamienicy,

2. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu,

3. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zasadnem,

4. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie,

5. Samorządowego Przedszkola w Kamienicy,

w związku z wystąpieniem okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu dzieci, wynikających ze stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wyrażam zgodę na zawieszenie w okresie od dnia 18 maja do dnia 24 maja 2020 r. zajęć w wymienionych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom jednostek, o których mowa w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZAŁĄCZNIK:

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KAMIENICA - plik PDF

 

 

 

Tagi