OGŁOSZENIE – XI Sesja Rady Gminy Kamienica – 26 maja

26 maja 2020 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbędzie się XI SESJA RADY GMINY KAMIENICA.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2020 – 2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamienica za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Kamienica za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łącko.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamienica, w roku szkolnym 2020/2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Kamienica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kamienica na lata 2020 – 2022.
 14. Debata nad raportem o stanie Gminy Kamienica za rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Wójta Gminy Kamienica za rok 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamienica z tytułu wykonania budżetu gminy Kamienica za 2019 r.
 17. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok. 
 18. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy za 2019 rok.
 19. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 20. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 21. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie XI Sesji Rady Gminy Kamienica.

 

 

 

Tagi