Jednogłośne absolutorium dla Wójta

Rada Gminy Kamienica podczas XI sesji jednogłośnie udzieliła wójtowi Władysławowi Sadowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu samorządu za 2019 rok.

26 maja br. miała miejsce XI Sesja Rady Gminy Kamienica. Ze względu na zachowanie procedur i niezbędnych środków bezpieczeństwa w czasie epidemii odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Była to  Sesja absolutoryjna. W obradach wzięło udział 14 radnych.
Sesję poprzedziło kilkugodzinne wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na którym opiniowane były projekty uchwał oraz omawiane zagadnienia bieżące, zwłaszcza te dotyczące kwestii oczyszczalni ścieków w Dolnej Kamienicy.
Głównymi punktami sesji, poza kwestiami związanymi ze zmianami w budżecie, była debata nad raportem o stanie gminy za 2019 r. Z wypowiedzi, które można było usłyszeć, wynikało, że uwaga radnych skupiła się przede wszystkim w obszarach infrastruktury wodociągowej, w obszarze oświaty i działań związanych z odbudową zniszczeń po powodzi w 2018 r.
Po debacie odbyło się  głosowanie nad uchwałą o udzieleniu wotum zaufania Wójtowi, a także uchwałą o udzieleniu Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r. W obydwu przypadkach Radni byli jednomyślni, głosując za udzieleniem Wójtowi wotum zaufania oraz udzielając mu absolutorium. Co do kwestii absolutorium, należy wspomnieć, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, co do wykonania budżetu była pozytywna.
Na koniec, z tytułu udzielenia absolutorium, Radni do gratulacji dołączyli dla Wójta oraz pani Skarbnik okolicznościowe bukiety kwiatów.

 

 

Tagi