Zniesienie zakazu użytkowania wody do celów spożywczych i higienicznych

W związku z wykonanymi powtórnie badaniami wody oraz zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej informuję, że woda z gminnej sieci wodociągowej spełnia wszystkie standardy oraz wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Mając powyższe na uwadze zostaje zniesiony zakaz użytkowania wody do celów higienicznych i sanitarnych.
Jednocześnie informuję, że do tej pory Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy nie miał żadnych problemów związanych z jakością wody, o czym świadczy regularnie przeprowadzany monitoring kontrolny oraz przeglądowy pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej. Przed dokonaną przez PSSE kontrolą dnia 01 czerwca 2020 r. Zakład (...) przeprowadził dnia 28 maja 2020 r. monitoring kontrolny, którego wyniki były w pełni zgodne z normami i parametrami wskazanymi w ww. rozporządzeniu.
Zgodnie z zaleceniami PSSE została przeprowadzona pełna konserwacja zbiornika oraz sieci wodociągowej poprzez zastosowanie środków dezynfekujących zgodnie z wytycznymi.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy dziękuje za wyrozumiałość oraz cierpliwość w związku z brakiem pełnej dostępności do wody z gminnej sieci wodociągowej.

Jacek Rachwał – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy

 

 

Tagi