OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
Wójt Gminy Kamienica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamienica


Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420
(nazwa i adres jednostki)

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (min. licencjat)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych
 3. co najmniej trzyletni staż pracy lud prowadzenie przez trzy lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na to stanowisko
 4. nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:

 1. pożądane doświadczenie zawodowe z zakresu administracji publicznej
 2. mile widziane wykształcenie kierunkowe
 3. znajomość zagadnień i przepisów z zakresu administracji publicznej, prawa samorządowego, m.in.: ustawa o ochronie przyrody, ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawa prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o gospodarce komunalnej
 4. obsługa komputera z zakresie programów MS Office, obsługa urządzeń biurowych
 5. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność sprawnej organizacji pracy

   3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie Zakładem Gospodarki Komunalnej i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i pełnej realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, a w szczególności:
  1. zarządzanie oczyszczalniami ścieków i nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem,
  2. nadzór nad gminną siecią kanalizacyjną i wodociągową oraz urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,
  3. wydawanie warunków na przyłącz nieruchomości, odbiory przyłączy, zawieranie umów,
  4. bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, chodników, placów i obiektów komunalnych,
  5. zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i obiektów komunalnych,
  6. utrzymanie czystości wokół obiektów komunalnych, placów, chodników,
  7. zarządzanie obiektami gminnymi nie będącymi w zarządzie innych jednostek organizacyjnych oraz klubów sportowych,
  8. bieżące administrowanie budynkami komunalnymi wraz z lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi, w tym: konserwacja, naprawy, remonty, wynajmowanie, dzierżawienie oraz nadzór nad obsługą kotłowni w tych budynkach.
 1. Inne prace zlecone przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. rodzaj pracy: stanowisko administracyjne, urzędnicze, praca przy komputerze
 2. miejsce pracy: Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420
 3. zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony
 4. wymiar czasu pracy: pełen etat (40 godzin tygodniowo)
 5. praca w siedzibie urzędu bez dostępu do windy
 6. wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kamienica

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny
 2. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu)
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o odbytym stażu w jednostkach samorządu terytorialnego (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych od zajmowanego stanowiska (wzór w załączeniu)
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (wzór w załączeniu)
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu)
 11. kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Kamienicy  lub pocztą na adres Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420 z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy” w terminie do dnia 27 sierpnia 2020 r.

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Gminy w Kamienicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kamienicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamienicy.

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

Tagi