OGŁOSZENIE – XII Sesja Rady Gminy Kamienica – 26 sierpnia

26 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbędzie się XII SESJA RADY GMINY KAMIENICA.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Wręczenie podziękowania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2020-2026 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny położone w miejscowościach Kamienica, Zbludza
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny położone w miejscowościach Kamienica i Szczawa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Kamienica  działki ewid. nr 184/4 obręb Kamienica.
 12. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kamienica za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie XII Sesji Rady Gminy Kamienica.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - plik PDF

 

 

Tagi