Projekt „Cyfrowa Małopolska”

Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej realizuje projekt „Cyfrowa Małopolska” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1. lutego 2020 r. do 31. lipca 2021 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z e-usług, wśród 870 mieszkańców powyżej 44. roku życia z terenu woj. małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz innych metod przekazywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

W ramach szkoleń przewidziano 10 spotkań w wymiarze 4 godzin lekcyjnych (4 x 45 min). Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 10 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować m.in. następujące zagadnienia: Zarządzam swoim wizerunkiem i informacjami o mnie, Zdobywam nowe kwalifikacje, Dbam o zdrowy tryb życia, Korzystam z systemu opieki zdrowotnej, Zakupy w Internecie i inne.
Zajęcia szkoleniowe prowadzone będą przez trenerów w miejscach wyznaczonych w poszczególnych gminach biorących udział w projekcie.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli do dyspozycji tablety, które są własnością Fundacji (uczestnicy projektu nie otrzymają tabletów na własność). Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to czas po zniesieniu obostrzeń.

Rekrutacja do projektu

W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:

  • ukończenie 44. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
  • zamieszkanie na terenie jednego z 9 powiatów: bocheńskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, nowotarskiego i tarnowskiego,
  • chęć zdobycia lub rozwijania kompetencji cyfrowych.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:

  • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
  • osoba, która nigdy nie korzystała z Internetu (2 pkt),
  • osoba zamieszkująca obszar wiejski (1 pkt).

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu: Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej, ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji do projektu

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o niepełnosprawności

Test diagnostyczny

 

 

 

Tagi