OGŁOSZENIE – XIV Sesja Rady Gminy Kamienica – 23 listopada

23 listopada 2020 r. o godz. 11.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Kamienica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2020 – 2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Kamienica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 w Gminie Kamienica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kamienica na 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kamienica na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/79/03 Rady Gminy Kamienica z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy, zmienionej uchwałą Nr XIV/91/08 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 kwietnia 2008 r.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienica w roku szkolnym 2019/2020.
 16. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 17. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie XIV Sesji Rady Gminy Kamienica.

 

 

Tagi