OGŁOSZENIE – XVII Sesja Rady Gminy Kamienica – 22 lutego

22 lutego 2021 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Kamienica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2021 – 2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dobra.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/148/16 Rady Gminy Kamienica
  z dnia 9 września 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Kamienica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji i Rady Gminy Kamienica na 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienica na 2021 r.
 15. Informacja z działalności Komisji Rady Gminy Kamienica za 2020 r.

  1) Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego,

  2) Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,

  3) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

  4) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

  5) Komisji Rewizyjnej.

 1. Rozpatrzenie petycji:

   1) W sprawie szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

   2) W obronie prawdy, godności i wolności człowieka.

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kamienica za 2020 rok.
 3. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie XVII Sesji Rady Gminy Kamienica.

 

 

 

Tagi