Rusza kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu

W całym kraju trwa kwalifikacja wojskowa na 2018 rok. W powiecie limanowskim potrwa ona od 12 marca do 27 kwietnia.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 1999 r.

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w & 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017r., poz. 944)

5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba, która stawia się do kwalifikacji wojskowej, przedstawia:

1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

2. Powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest Zespół Szkół Samorządowych nr 4, 34-600 Limanowa, ul. Reymonta 3 (Łososina Górna).

Źródło: Starostwo Powiatowe w Limanowej.

 

 

 

Tagi