Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. ,,Wsi spokojna, wsi wesoła"

W związku z realizacją projektu pn. „Wsi spokojna, wsi wesoła” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” organizuje konkurs plastyczny.

Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tytułem konkursu.

Tematem głównym prac konkursowych powinien być obraz wsi widziany okiem uczestnika konkursu / autora pracy konkursowej. Praca powinna przedstawiać np. tradycje, zwyczaje, prace polowe oraz obrzędy jakie kultywuje się w poszczególnych wsiach na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Praca konkursowa dotycząca Zadania ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice związaną z tematem konkursu. Format pracy A3. Za dozwolone narzędzia pracy uznaje się wszystkie klasyczne metody wykonania pracy plastycznej jak np. rysunek / malowanka / szkic / plakat / kolaż / wyklejanka itp. Kryteria oceny skupiały się będą na: zgodności z tematem, interpretacji i pomysłowości własnego ujęcia tematyki konkursowej, estetyki pracy i oryginalności. Dodatkowo będzie brana pod uwagę kreatywność autora zarówno w formie, jak i interpretacji tematyki zadania.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 26. 07. 2018 r. do 21. 09. 2018 r.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących obszar działania Stowarzyszenia LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” w dwóch kategoriach wiekowych: 7 – 13 lat oraz 14 – 20 lat.

Każdy uczestnik, który zgłasza swoją pracę tj. pracę plastyczną jest również zobowiązany do:

  • umieszczenia na odwrocie pracy konkursowej swoich danych tj.: imię, nazwisko oraz wiek,
  • wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego do konkursu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Dane te będą  służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które będą niepodpisane lub dostarczone bez wymaganego Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu nie zakwalifikują się do konkursu.

Prace konkursowe należy wysyłać/dostarczyć do dnia 21. 09. 2018 r. włącznie  (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora) na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”

ul. Piłsudskiego 20 , 34-600 Limanowa

pokój nr 20

z dopiskiem: Konkurs „Wsi spokojna, wsi wesoła”.

Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione  zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie do dnia 26.09.2018 r.

Zwycięzcy oraz wyróżnieni wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zostaną zaproszeni po odbiór dyplomów, nagród i upominków do Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej, Rynek 25, 34-600 Limanowa w dniu 27. 09. 2018 r. W dniu tym nastąpi również podsumowująca wystawa wszystkich nadesłanych / dostarczonych prac Organizatorowi w ramach niniejszego konkursu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać w siedzibie Organizatora:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”

ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa

bądź pod numerem telefonu:

511 091 844

a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:

i.kuzak@lgdlimanowa.eu

e.bialon@lgdlimanowa.eu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, naprawdę warto! :)

REGULAMIN KONKURSU

 

 

Tagi