Zarządzenie Nr RF.0050.6.2019 Wójta Gminy Kamienica z dnia 25 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR RF.0050.6.2019
WÓJTA GMINY KAMIENICA
z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Kamienica jest organem prowadzącym.

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), w związku z art. 153 ust. 1 i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów, do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 dla których Gmina Kamienica jest organem prowadzącym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 dla których Gmina Kamienica jest organem prowadzącym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół na terenie Gminy Kamienica.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie  Nr RF.0050.6.2019 Wójta Gminy Kamienica z dnia 25 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi