Zarządzenie Nr OSD.8.2019 Wójta Gminy Kamienica z dnia 06 lutego 2019 r.

Zarządzenie Nr OSD.8.2019
Wójta Gminy Kamienica

z dnia 06 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia kalendarza czynności oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach sołtysów  na terenie Gminy Kamienica zarządzonych na dzień 07. 04. 2019 r.

Na podstawie art.30 ust.1 i art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz §6 ust.1 statutów sołectw stanowiących załączniki nr 1-6 do Uchwały Rady Gminy Kamienica Nr XXXI/308/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kamienica, Wójt Gminy Kamienica zarządza co następuje:

§1

Ustala kalendarz czynności związanych z wyborami sołtysów sołectw na terenie Gminy Kamienica zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych określa załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi  Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

Tagi