OGŁOSZENIE - przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY KAMIENICA
OGŁASZA II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Kamienica.

Przedmiotem przetargów będzie 7 działek pod zabudowę mieszkaniową, położone w miejscowości Kamienica powiat limanowski woj. małopolskie, objęte księgami wieczystymi NS1L/00029204/6, NS1L/00026864/9, oznaczone w ewidencji gruntów jako:

  1. działka ewid. nr  2252/9  o  pow. 0,1400 ha
  2. działka ewid. nr  2252/10 o pow. 0,1885 ha
  3. działka ewid. nr  2252/12 o pow.  0,1550 ha
  4. działka ewid. nr  2252/13 o pow.  0,1550 ha
  5. działka ewid. nr  2252/14 o pow.  0,1641 ha
  6. działki ewid. nr  2247/1 o pow.  0,0883 ha i nr 2246/3 o pow. 0,0008 ha   (891m2)
  7. działki ewid. nr  2247/2  o pow. 0,1442 ha i nr 2246/4 o pow. 0,0079 ha   (1521m2

Działki położone są w  centrum wsi Kamienica  oś. „Podkonty”, północno – wschodnia wystawa działek, bardzo ładny widok z działek.

Cena wywoławcza i Wadium :

1)  działka ewid.  nr  2252/9    wynosi   50 000 zł. Wadium  wynosi 5 %  ceny i stanowi 2 500 zł.

2)  działka ewid. nr  2252/10   wynosi   55 000 zł. Wadium  wynosi 5 %  ceny i stanowi 2 750 zł.

3)  działka ewid. nr 2252/12  wynosi   50 000 zł.  Wadium  wynosi 5 %  ceny  i stanowi 2 5 00 zł.  

4)  działka ewid. nr  2252/13  wynosi   50 000 zł. Wadium  wynosi 5 %  ceny i stanowi 2 500  zł.

5) działka ewid. nr  2252/14  wynosi    49 000 zł. Wadium  wynosi 5 % ceny i stanowi  2 450  zł.

6) działek ewid.  nr  2247/2, 2246/3 wynosi 45 000 zł. Wadium wynosi   5 %  ceny i stanowi 2 250 zł.

7) działek ewid. nr  2247/2, 2246/4  wynosi 75 000 zł. Wadium wynosi 5 % ceny i stanowi 3 750 zł.

Termin przetargów  ustala się na dzień 29 marzec 2019 r. od godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienicy pok. Nr 18  (działki będą licytowane w kolejności od 1 do 7).

Wadium w wyżej określonej kwocie wraz z wyszczególnieniem numeru działki, której dotyczy wadium, należy  wpłacić na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Limanowej Oddział w Kamienicy Nr 17 8804 0000 0030 0300 0084 0012 w terminie do dnia 26 marca  2019 r.  włącznie.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone  nie później niż przed upływem 3 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej  przed otwarciem przetargu: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną, okazanie pełnomocnictwa  sporządzonego notarialnie,  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku reprezentowania  osoby prawnej przez pełnomocnika, przedłożenia pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży działki zostanie doliczony należny podatek WAT 23%.

W przypadku zaistnienia istotnych powodów Wójt Gminy Kamienica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje o przetargu i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy - biuro nr 3, tel. 18 332 30 25 w. 24.

 

 

 

Tagi