Zarządzenie Wójta Gminy Kamienica - rozstrzygnięcie otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu

Zarządzenie Nr RG 0050.17.2019
Wójta Gminy Kamienica
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia I-szego etapu otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kamienica w roku 2019.

Na podstawie art.27 ust.1 art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1263 ze zm.) i §1, ust.2 uchwały Rady Gminy Kamienica nr XIX/167/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania:

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Z budżetu Gminy udziela się dotacji celowych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kamienica w roku 2019.
  2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów  oraz wysokość udzielanych dotacji zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej znajdują pokrycie w budżecie Gminy .

§ 3

Termin uzgodnień ostatecznej treści projektów ustalam na 08.03.2019 r.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

a)  w Biuletynie Informacji Publicznej
b)  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy RG 0050.17.2019

 

 

Tagi