OGŁOSZENIE - VI sesja Rady Gminy Kamienica - 13 września

13 września 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica odbędzie się VI SESJA RADY GMINY KAMIENICA.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Nowy Sącz na zadania związane z realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Kamienica nieruchomości o pow. 0,2324 ha obręb Kamienica na cele drogi Niwa-Zawiersze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 376 (część działki), 957 (część działki), 955, 4586/1, 4586/2, 4633 wszystkie położone w Kamienicy, nr 309 (część działki), 447/7, 1917/2 (część działki) wszystkie położone w Szczawie, nr: 1364/2, 1764, 1840, 1841/1 (przed podziałem nr 1841), 1849/1, 2343 położone w Zalesiu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kamienica z organizacjami pozarządowymi i z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z toalety publicznej oraz pobierania opłat z automatu wrzutowego zainstalowanego w toalecie publicznej, usytuowanej w budynku komunalnym nr 43 w m. Kamienica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej.
 12. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kamienica za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie VI Sesji Rady Gminy Kamienica.

 

 

 

Tagi