Zarządzenie Wójta Gminy Kamienica w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Gminy Kamienica

ZARZĄDZENIE NR OR.120.42.2020
WÓJTA GMINY KAMIENICA
z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Gminy Kamienica w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


Na podstawie art. 30 ust.1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.), oraz §24 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 1758, 1797) zarządza się co następuje:


§ 1. W uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli w okresie od dnia 21 października 2020 r. do odwołania wprowadza się następujące środki zapobiegawcze i obostrzenia na terenie Urzędu Gminy Kamienica, zwanego dalej „Urzędem”.

 1. Ogranicza się funkcjonowanie Urzędu w ten sposób, że bezpośrednia obsługa interesantów będzie odbywać się zgodnie z procedurami wskazanymi w załączniku nr 1.
 2. Rozprawy administracyjne oraz oględziny w ramach prowadzonych spraw administracyjnych, należy przeprowadzać zgodnie z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa opisanych w załączniku nr 1.
 3. Wszelkie pisma kierowane do Urzędu winny być składane:
 • za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1041);
 • za pośrednictwem e-PUAP na adres skrzynki: /894e2jgxdu/skrytka;
 • za pośrednictwem „skrzynki podawczej” w godz. 8:00-15:00, zamieszczonej na zewnątrz budynku Urzędu, do której osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku, czy jej wysyłania. Dokumenty będą poddawane kwarantannie wynoszącej 12 h.
 1. Odwołuje się wszystkie dyżury Wójta Gminy i Przewodniczącego  Rady Gminy Kamienica polegające na przyjęciach bezpośrednich mieszkańców na rzecz rozmów telefonicznych pod numerami wskazanymi na stronie internetowej Urzędu.
 2. Wprowadza się obowiązkowe korzystanie przez osoby wchodzące do Urzędu ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu.
 3. Ustanawia się obowiązkowy pomiar temperatury wszystkich osób wchodzących do budynku Urzędu. Dane o wysokości temperatury nie będą gromadzone przez Urząd. Do budynku nie zostaną wpuszczone osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi temperatury ciała oraz te, u których wynik pomiaru daje odczyt powyżej 38 stopni Celsjusza.
 4. Osoby wchodząc do budynku Urzędu zgodnie z §27 ust.1, pkt 2 lit.c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 1758, 1797) mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art.40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 110 ze zm.).
 5. Wprowadza się obowiązek informowania pracodawcy przez pracowników Urzędu o sytuacji podejrzenia, że pracownicy mieli kontakt z osobami zarażonymi.
 6. Pracownikom z grupy narażonej na ryzyko epidemiczne, t.j. osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych ogranicza się bezpośredni kontakt z interesantem.

§ 2. Wprowadza się procedurę postępowania z osobą wchodzącą lub pozostającą w budynku Urzędu, co do której zachodzi podejrzenie o zarażeniu wirusem SARS-CoV-2, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się procedurę bezpośredniego przyjęcia interesantów oraz innych czynności administracyjnych, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości na podst. §24 ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 1758, 1797),   poprzez ogłoszenie go na stronie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywiedzenie do na drzwiach Urzędu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Kamienica, kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy i  kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Kamienica OR.120.6.2020 z dnia 13 marca 2020 w sprawie wprowadzenia środków zapobiegawczych przeciwko rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa COVID - 19 wśród mieszkańców gminy Kamienica i pracowników urzędu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 października 2020 r.

                                                                                                                                /-/

Władysław Sadowski
Wójt Gminy Kamienica

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA PROCEDURA BEZPOŚREDNIEGO PRZYJĘCIA INTERESANTÓW I DOKONYWANIA NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ ORGAN

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ WCHODZĄCĄ LUB POZOSTAJĄCĄ W BUDYNKU URZĘDU GMINY KAMIENICA (ZWANEGO DALEJ URZĘDEM), CO DO KTÓREJ ZACHODZI PODEJRZENIE ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 (TZW. KORONAWIRUSEM)

 

 

 

 

Tagi