Przejdź do stopki

Muzea

Treść

Gmina Kamienica posiada liczne atrakcje i obiekty zabytkowe, które na pewno warto odwiedzić. Należą do nich:

Kamienica

Stary dwór pałac murowany z początku XIX wieku z bocznymi piętrowymi skrzydłami i kolumnadą, starą pocztę i zbrojownię. Wokół pałacu park również z XIX w., w całości uznany za zabytek przyrody.

Kaplica grobowa rodziny Szalayów, zarządców dóbr kamienickich w początkach XIX w. – usytuowaną na cmentarzu parafialnym.

Izba Regionalna, gdzie zgromadzono stare narzędzia rolnicze i pasterskie, sprzęt domowy, naczynia i dawne stroje, które nosili przodkowie na początku XX w.

 

 

 

Szczawa

Partyzancki Kościółek w Szczawie, którego wnętrze jest ciekawym przykładem współczesnej ludowej sztuki sakralnej. Tutaj, co roku w sierpniu spotykają się weterani partyzanckich walk o niepodległość z okresu II wojny światowej, spod znaku I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.

Muzeum I PSP AK w Szczawie.

 

 

Places Worth Visiting

Kamienica

An old manor house, dating back to the early 19th century with side, two-storey wings and colonnade, an old post office and armoury. The park around the palace, also from the 19th century, has the status of the natural monument. 

Sepulchral chapel of the Szalay family, administrators of the Kamienica estate in the early 19th century, located in the parish graveyard.

The Regional Heritage Chamber with a collection of old farming and shepherds’ tools, furniture and domestic appliances, cookware and earthenware and old traditional costumes worn by ancestors in the early 20th century. 

Szczawa

The Partisan Church in Szczawa, whose interior decoration is an interesting example of modern folk church art. Each year in August, veterans of the partisan movement of the WW2 , from the 1st Regiment of the Podhale Riflemen of AK congregate in this church.

The Museum of the  1st Regiment of the Podhale Riflemen of AK in Szczawa.

 

Sehenswertes

Kamienica

das alte Landhaus, gemauerter Palais aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts mit mehrstöckigen Seitenflügeln, mit einem Säulengang, einer Rüstkammer, mit einer Post. Am Palais befindet sich ein Naturdenkmal- die ganze Parkanlage auch aus dem 19. Jahrhundert

Grabkapelle der Familie Szalay, der Verwalter vom Landgut Kamienica am Anfang des 19. Jahrhunderts

Regionale Kammer mit den Sammlungen von alten Werkzeugen, die die Bauer und Hirte benutzt haben. Hier befinden sich auch die Haushaltsgeräte, Geschirr und alte Trachten, die unsere Ahnen am Anfang des 20. Jahrhundert getragen haben

 

Szczawa

Partisanenkirche in Szczawa, deren Inneneinrichtung ein interessantes Beispiel der gegenwärtigen sakralen Volkskunst ist. Hier treffen sich jedes Jahr im August ehemalige Partisanen, die hier im I. Regiment der Polnischen Gebirgsjäger, während des Während des Zweiten Weltkrieges der Landesarmee (AK) um die Freiheit ihres Vaterlandes kämpften Museum des I. 

Regiments der Polnischen Gebirgsjäger der Landesarmee (AK) in Szczawa

 

Ħo treba navštíviš

Kamienica

Starú kúriu, murovaný kaštieľ z počiatku XIX. storočia s bočnými poschodovými krídlami a kolonádou, starú poštu a zbrojnicu. Okolo kaštieľa je park z XIX. storočia, ako celok  uznaný za prírodnú pamiatku.

Pohrebnú kaplnku rodiny Szalayovcov, správcov kamienických majetkov na začiatku XIX. storočia, umiestnenú na farskom cintoríne.

Regionálnu izbu, kde je umiestnené staré roľnícke a pastierske náradie, domáce zariadenie, náčinie a staré kroje, ktoré nosili predkovia na začiatku XX. storočia.

Szczawa

Partizánsky kostolík v Szczawe, ktorého vnútro je zaujímavým príkladom dobového ľudového sakrálneho umenia. Tu, každoročne v auguste sa stretávajú veteráni partizánskych bojov o nezávislosš z obdobia druhej svetovej vojny, z I. pluku podhalských strelcov „Armii krajowej” (ilegálna vojenská organizácia vedená londýnskou vládou v rokoch 1942 – 1945).  

Múzeum I pluku podhalských strelcov „Armii krajowej” v Szczawe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu
Informacje
2040609