Przejdź do stopki

Kompleks boisk sportowych - ORLIK 2012

Treść

 

Regulamin
korzystania z kompleksu boisk sportowych
„Moje Boisko - Orlik 2012"

 

1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

2. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

3. Boiska są czynne w następujących terminach:

a)  planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy:

  • poniedziałek - piątek godz. 8.00 – 16.00

b)  planowe zajęcia szkolne dla innych szkół:

  • sobota godz. 10.00 – 14.00

c)  boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

od maja do października:

  • poniedziałek - piątek godz. 16.00 – 22.00
  • sobota godz. 14.00 – 22.00
  • niedziela godz. 14.00 – 22.00

od października do kwietnia:

  • poniedziałek - piątek godz. 16.00 – 20.00
  • sobota godz. 14.00 – 20.00
  • niedziela godz. 14.00 – 20.00

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3 koordynuje   pełniący dyżur instruktor sportu.

5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do „Rejestru użytkowników”.

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 8„a” (na boisku piłkarskim dopuszcza  się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego).

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy,

f)  spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu,

g)  zaśmiecania, wnoszenia napojów w szklanych opakowaniach,

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

i)  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

j)  przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem  zorganizowanych grup sportowych,

k) wprowadzania zwierząt,

l)  korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.

9. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt. 3 a:

a) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,

b) użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialności i odpowiadają za wyrządzone szkody.

10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

12. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niżej wymienionego regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

15. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 8 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c) nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.

Urząd Gminy Kamienica

 

Menu
Informacje
2084195