Przejdź do stopki

Szlaki Papieskie

Treść

Szlaki Papieskie w Gorcach i Beskidzie Wyspowym

„O moje Gorce!

Pozdrówcie ode mnie te Gorce, moje kochane Gorce.  Byłem tam u was,  byłem... Szczawa,  Kamienica... pamiętam.  Wróciłbym na te szlaki, chętnie bym pochodził, odwiedził, ale teraz to mi chyba nie dadzą...”  usłyszeli od Ojca Świętego samorządowcy z Małopolski, wśród których znalazł się Władysław Bulanda z Kamienicy, gdy 28 października 1996 roku brali udział w audiencji w Watykanie.

Wycieczkę górską od 1 - 8 sierpnia 1963 roku w Beskid Wyspowy oraz w Gorce trasą Mszana Dolna – Jasień  (biwak w Dolinie Kamienicy) – Szczawa – Kamienica – Gorc – Turbacz – ks. Karol Wojtyła zakończył w Kamienicy.  Uczestniczka tej kilkuosobowej, młodzieżowej wycieczki tak ją wspomina: „Wujek (ks. K. Wojtyła) odszedł wcześniej w Kamienicy.  Wkrótce po Jego odejściu do obozowiska przyszli milicjanci i skrupulatnie sprawdzali dowody”.

W Kamienicy, w tych latach kończyła się trasa autobusowa PKS.  Dalej prowadziła bita droga do niedalekiej Szczawy, a jeszcze dalej były tylko góry i lasy. 

Szlaki Papieskie w Gorcach i Beskidzie Wyspowym powstały wiosną 2003 roku dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu mieszkańców gór, z miłości do Ojca Świętego Jana Pawła II, w intencji upamiętnienia Jego śladów na rodzinnej ziemi. Był to początek działań społecznych, zmierzających do oznakowania tych tras turystycznych we wszystkich polskich górach, które przemierzył ksiądz Karol Wojtyła.

Wśród zaangażowanych trzynastu gmin znalazła się wówczas także gmina Kamienica Gorczańska.

Schematyczne mapki zostały opracowane przez Fundację Szlaki Papieskie z siedzibą w Krakowie na podstawie dokumentów i faktów gwarantujących zgodność oznaczonych tras z autentycznymi wędrówkami Księdza Karola Wojtyły.

 

The Papal Trails in the Gorce and Beskid Wyspowy 

‘My Gorce

Say hello from me to the Gorce, my beloved Gorce. I visited your area, yes, I did... Szczawa, Kamienica, ...I remember. I would return to these trails, I would love to hike along them and visit but now they would not let me...’ These words were spoken by Pope John Paul II to the representatives of the local government authorities from the Małopolska region, one of which was  Władysław Bulanda of Kamienica, during the official visit to the Vatican on October 28, 1996.

It was in Kamienica where Rev. Karol Wojtyła finished the hiking trip to the Beskid Wyspowy and Gorce, which started on August 1 and finished on August 8 1963, and which followed the route from Mszana Dolna, through Jasień (camp in the Kamienica Valley), Szczawa, Kamienica to the peaks of Gorc and Turbacz. A member of this trip, organised for a group of a dozen teenagers, reminisces: ‘ Uncle  a nickname for Rev. Karol Wojtyła) left us earlier in Kamienica. Soon after his departure, militia officers came to our camp and meticulously checked our identification papers.’ In this time, the long-distance coach route had its terminal stop in Kamienica. From there, there was only a beaten track to a near-by Szczawa and mountains and forests beyond it.

The Papal Trails in the Gorce and Beskid Wyspowy were established in the spring of 2003 thanks to the initiative of residents of the mountains to express their love to Pope John Paul II and to preserve the traces He left in his home country. This initiative marked the beginning of efforts aiming at marking all tourist trails visited by Rev. Karol Wojtyła in mountains throughout Poland.

Gmina Kamienica Gorczańska was among the thirteen gminas that started the initiative.

Sketchy maps were then prepared by the Papal Trails Foundation, located in Cracow, which used the existing documents and facts that guarantee the consistence of the marked trails with the routes of the hiking trips undertaken by Rev. Karol Wojtyła.

 

Auf den Spuren des Papstes in Bergen: Gorce und Beskid Wyspowy

„Oh, meine Gorce

-grüßt Gorce von mir, meine lieben Gorce. Ich war da bei euch, tja, ich war … Szczawa, Kamienica, tja, ich erinnere mich noch daran. Ich würde gerne noch mal auf diese Wanderwege zurückkommen, ein bisschen wandern, euch besuchen, aber jetzt, da lassen sie  mich wohl nicht …“

Diese Worte haben die Selbstverwalter aus Kleinpolen vom Heiligen Vater gehört. Unter diesen Selbstverwaltern war auch Władysław Bulanda aus Kamienica, der am 28. Oktober 1996 an der Audienz in der Vatikanstadt teilgenommen hat.

Seine Bergwanderung  vom 1. zum 8. August 1963 im Beskid Wyspowy-Gebirge und Gorce über Mszana Dolna-Jasień (Biwak im Kamienica-Tal) – Szczawa-Kamienica-Gorc – Turbacz-  hat der Priester Karol Wojtyła in Kamienica beendet. Eines der Mitglieder von der Gruppe einiger Jugendlichen  erinnert sich folgenderweise an diese gemeinsame Bergwanderung: „Der Onkel (Priester K. Wojtyła) ist früher aus Kamienica weggegangen. Gleich danach ist Miliz ins Lager eingegangen und  hat sehr genaue Ausweiskontrolle durchgeführt.“

In Kamienica endete in dieser Zeit die öffentliche Buslinie. Weiter führte nur der Feldweg nach Szczawa, eine nahe gelegte Ortschaft, und weiter waren nur Wälder und Berge.

Die päpstlichen Wanderrouten in Bergen: Gorce und Beskid Wyspowy sind im Sommer 2003 entstanden. Die Bergbewohner haben sich dafür stark und frei engagiert, um ihre Liebe zum Papst Johannes Paul II. zu äußern und damit seine Spuren in diesem Vaterland in Erinnerung bleiben können. Das gab den Anfang allen Maßnahmen, die zum Ziel das Markieren von allen Routen hatten, die  Karol Wojtyła in allen polnischen Bergen zurückgelegt hat. Unter den dreizehn engagierten Gemeinden war damals auch Kamienica Gorczańska.

Die schematischen Wanderwegkarten wurden von der Stiftung Papstrouten mit Sitz in Krakau, anhand mehrerer Unterlagen und Tatsachen bearbeitet, die für Authentizität der markierten Wanderrouten von Karol Wojtyła garantieren.

 

Pápežské trasy v Gorcach a Beskide Wyspowym

„Ó, moje Gorce!

Pozdravte odo mňa Gorce, moje milované Gorce. Bol som tam u Vás, bol..., Szczawa, Kamienica... pamätám sa. Vrátil by som sa na tie cesty, rád by som prešiel, navštívil, ale teraz sa mi nedá...“ počuli od Svätého otca zástupcovia samosprávy z Malopoľska, medzi ktorými bol prítomný Władysław Bulanda z Kamienice, keĬ sa 28. októbra 1996 zúčastnili audiencie vo Vatikáne.

Horský výlet od 1. do 8. augusta 1963 do Beskidu Wyspowého i do Gorcov trasou Mszana Dolna – Jasień (táborenie v Doline Kamienice) – Szczawa – Kamienica – Gorc – Turbacz kňaz Karol Wojtyła zakončil v Kamienici. Účastníčka tohto niekoľkočlenného mládežníckeho výletu takto naň spomína: „Strýc (kňaz Karol Wojtyła) odišiel do Kamienice skôr. Krátko po Jeho odchode prišli do táboriska policajti a dôkladne preverovali preukazy.“

V Kamienici v tých rokoch mala konečnú autobusová trasa PKS. Ďalej viedla cesta do neĬalekej Szczawy, Ĭalej boli iba hory a lesy.

Pápežské trasy v Gorcach a Beskide Wyspowym vznikli na jeseň roku 2003 vĬaka nezištnému angažovaniu sa obyvateľov hôr, z lásky k Svätému otcovi Jánovi Pavlovi II., v intencii pripomenutia Jeho stôp na rodnej zemi. Bol to počiatok spoločenského diania zameraného na vyznačenie tých turistických trás vo všetkých poľských horách, ktoré prešiel kňaz Karol Wojtyła.

Medzi trinástimi zainteresovanými obcami sa vtedy ocitla aj obec Kamienica Gorczańska.

Schematické mapky boli spracované Nadáciou Pápežské trasy so sídlom v Krakove na základe dokumentov a faktov garantujúcich totožnosš vyznačených trás s autentickými putovaniami kňaza Karola Wojtyłu. 

 

Menu
Informacje
2070678