Przejdź do stopki

Szlaki turystyczne

Treść

 

Szlaki turystyczne przebiegające przez teren Gminy Kamienica

 
    Przez obszar gminy Kamienica przebiega obecnie sześć pieszych szlaków turystycznych, jeden szlak spacerowy oraz jeden szlak konny. Szlaki te przebiegają przez Gorce i Beskid Wyspowy.

Szlaki turystyczne:

Niebieski – przebiega przez rynek w Kamienicy i prowadzi w kierunku południowym przez osiedle Klenina do doliny Ochotnicy skąd dalej biegnie na Lubań (1211 m), natomiast w kierunku północnym prowadzi przez wieś Zbludza na szczyt Modyni (1029 m), a dalej przez przełęcz Ostra/Cichoń do Limanowej. Z podszczytowych polan Modyni, nad osiedlem Kosarzyska  możemy podziwiać piękną panoramę w kierunku południowym z doliną Zbludzy i Kamienicy.

Niebieski – biegnie doliną rzeki Kamienica z przełęczy Borek pod Turbaczem oddzielającą masyw Kudłonia od Mostownicy na przełęcz Przysłop w Rzekach. Po drodze mijamy mały szałasik zwany „Papieżówką”. W latach 70 – tych, przez około dwa tygodnie kardynał Karol Wojtyła mieszkał w tym szałasie, a bruk przed wejściem ułożył osobiście, wynosząc głazy z koryta Kamienicy. Z przełęczy Przysłop szlak biegnie przez: Nową Polanę, polanę Świnkówka i Gorc Kamienicki  na wierzchołek Gorca (1228 m).

Zielony – biegnie ze szczytu Gorca w kierunku zachodnim przez Jaworzynę Kamienicką na polanę Gabrowską, skąd dalej za znakami czerwonymi możemy dotrzeć na Turbacz (1310 m). Szlak w całości prowadzi grzbietem łączącym masyw Turbacza i Gorca mijając po drodze piękne i malownicze polany Przysłop Górny i Dolny, Średniak oraz Jaworzynę Kamienicką.

Czarny – biegnie z centrum Szczawy wzdłuż potoku Głębieniec na Nową Polanę, skąd za znakami niebieskimi możemy dotrzeć na Gorc lub zejść do Rzek. Warto wspomnieć, iż w okresie letnim na Halach Podgorcowych funkcjonuje baza namiotowa Oddziału Akademickiego PTTK z Krakowa oferująca noclegi w namiotach oraz kuchnię polową.

Niebieski – biegnie ze Szczawy/Bukówki na najwyższy wierzchołek Beskidu Wyspowego – Mogielicę (1170 m). W górnej części szlak przecina wzdłuż rozległą i malowniczą polanę Stomorgi, z której widok należy do najwybitniejszych w Beskidzie Wyspowym, a panorama obejmuje blisko 270°.

Zielony – biegnie z przełęczy Ostra/Cichoń przez Cichoń, przełęcz Słopnicką, Wyrębiska Zalesiańskie na Mogielicę. Ciekawe widoki z okolicy przełęczy Słopnickiej i Wyrębisk Zalesiańskich, a także z podejścia pod samą kopułę Mogielicy.

Szlak spacerowy:

Jest to szlak biegnący z centrum Szczawy przez osiedle Łuszczki na Kiczorę Kamienicką (1008 m), skąd schodzi przez osiedle Polanki do punktu wyjścia. Znak graficzny szlaku to biało czerwony kwadrat po ukosie.

Szlak konny:

Jest to szlak liczący około 40 km, biegnący z Kamienicy na wierzchołek Gorca a dalej na Turbacz. Z Turbacza szlak schodzi doliną rzeki Kamienica na przełęcz Przysłop w Rzekach, skąd wychodzi na Mogielicę. Z Mogielicy przez Wyrębiska i Wierchy Zalesiańskie, biegnie do Kamienicy. Szlak składa się z pomarańczowych znaków (strzałek, kropek , itp.).

 

Tourist trails in the area of the Kamienica Gmina 


 
At present, there are six hiking trails, one walking trail and one horse-riding trail running through the Kamienica Gmina. These trails run through the Gorce and Beskid Wyspowy mountain range.

Hiking trails:

Blue - it runs through the market place in Kamienica and if you continue south it goes  through Klenina housing estate to the Ochotnica valley from where it goes to Lubań (1211 m above sea level); however, if you go north through a village of Zbludza you will reach the peak of Modynia (1029 m a. s. l.) and further, through the Ostra/Cichoń pass to Limanowa. From the glades near the peak of Modynia, above Kosarzyska settlement we can admire a beautiful panorama looking south towards the Zbludza valley and Kamienica. 

Blue - it runs along the valley of the Kamienica river starting from the Borek pass beneath Turbacz that separates the Kudłoń range from Mostownica until it reaches the Przysłop pass in Rzeki. On the way, we pass by a small chalet called ‘Papieżówka’- (the Pope’s place). In the 1970s, cardinal Karol Wojtyła stayed at the chalet for approx. 2 weeks and he paved the area at the entrance himself with rocks he had carried from the Kamienica. From the Przysłop pass the trail continues through Nowa Polana, Świnkówka clearing and Gorc Kamienicki to the peak of Gorc (1228m a.s.l.)

Green - it starts at the peak of Gorc and continues west through Jaworzyna Kamienicka to Gabrowska glade; from there you can reach Turbacz (1310 m) following the red trail. The whole trail follows along the ridge connecting the Turbacz and Gorc ranges and passes through beautiful and picturesque glades of Przysłop Górny and Dolny, Średniak and Jaworzyna Kamienicka.

Black - it starts from the centre of Szczawa along Głębieniec Creek to Nowa Polana, from where you can reach Gorc or descend to Rzeki following the blue trail. Please note that in summer, there is  a camping site at Hale Podgorcowe offering accommodation in tents and field kitchen. The camping site is operated by the Academic Division of the Polish Tourism Lovers’ Association from Cracow.

Blue - it starts from Szczawa/Bukówka and leads to the highest peak of the Beskid Wyspowy, namely Mogielica (1170m). In its upper part, the trails cuts across a wide and picturesque Stomorgi glade which is famous for its panorama encompassing approx. 270 degrees.

Green - it starts from the Ostra/Cichon pass and goes through Cichoń, Słopnicka pass, Wyrębiska Zalesianskie to Mogielica. Interesting views from near the Słopnicka pass and Wyrębiska Zalesiańskie as well as from the final climb to the Mogielica peak.

The walking trail:

It starts at the centre of Szczawa through Łuszczki estate to Kiczora Kamienicka (1008m); from there it descends through Polanki estate to the starting point. The graphic sign of the trail is a white-and red square divided diagonally.

The horse-riding trail:

The trail covers approx. 40km and starts from Kamienica ascending to the peak of Gorc and from there it continues to Turbacz. From Turbacz it descends along the valley of the Kamienica river to the Przysłop pass in Rzeki and ascends again to Mogielica. From Mogielica through Wyrębiska and Wierchy Zalesiańskie, it continues to Kamienica. The trail is marked with orange signs (arrows, dots etc.).

 

Touristenwege auf dem Gebiet der Gemeinde Kamienica

 
  
Auf dem Gebiet der Gemeinde Kamienica kreuzen sich zurzeit sechs Wanderwege, ein Bummelweg und ein Reitweg.

Wanderwege:

Der blau markierte Wanderweg- er führt über den Marktplatz in Kamienica in Richtung Süden, dann durch die Wohnsiedlung Klenina ins Tal Ochotnica, von dort weiter auf Lubań (1211m), über das Dorf Zbludza auf Gipfel Modynia (1029 m) und dann weiter über den Pass Ostra/Cichoń  nach Limanowa. Von den oben gelegenen Wandlichtungen am Modynia- Gipfel kann man das schöne Panorama über der Siedlung Kosarzyska in Richtung Süden mit den Tälern von Zbludza und Kamienica bewundern.

Der blau markierte Wanderweg- läuft das Flusstal von Kamienica entlang, bei Turbacz von dem Pass Borek der das Bergmassiv von Kudłoń von Mostowica trennt zum Pass Przysłop in Rzeki. Wir gehen an  kleiner Feldhütte, der so genannten „Papieżówka“ vorbei, wo  in 70er Jahren fast zwei Wochen der Kardinal Karol Wojtyła gewohnt hat, der selbst das Pflaster vor dieser Feldhütte mit Flusssteinen aus Kamienica gebaut hat. Vom Pass Przysłop führt die Wanderstrecke weiter über Wandlichtungen: Nowa Polana, Świnkówka sowie über den Gorc Kamienny bis auf den Gipfel Gorc (1228 m).

Der grün markierte Wanderweg- läuft vom Gipfel Gorc in Richtung Westen, über Jaworzyna Kamienicka zur Wandlichtung Gabrowska, von hier weiter nach den rot markierten Zeichen kann man auf Turbacz steigen (1310m). Dieser Wanderweg führt auf ganzer Länge den Bergkamm entlang, der die Bergmassive von Turbacz und Gorc verbindet. Man geht an malerischen Wandlichtungen wie: Przysłop Górny i Dolny, Średniak und Jaworzyna Kamienicka vorbei.

Der schwarz markierte Wanderweg - führt vom Zentrum in Szczawa am Bach Głębieniec entlang zur Wandlichtung Nowa Polana und von hier kann man nach den blau markierten Zeichen auf Gorc steigen oder nach Rzeki hinuntergehen.

Es soll erwähnt werden, dass hier auf den Bergwiesen Hale Podgorcowe im Sommer eine Studentenabteilung des Polnischen Touristischen Vereins PTTK  Übernachtungsmöglichkeiten in Zelten und die Feldküche bietet.

Der blau markierte Wanderweg- führt von Szczawa/Bukówka bis auf den höchsten Berg von Beskid Wyspowy-Mogielnica (1170 m). In seinem oberen Teil überschneidet er eine malerische, weite Wandlichtung Stomorgi, von der sich eine der schönsten Aussichten in Beskid Wyspowy erstreckt und dieses Panorama beträgt  etwa 270º.

Der grün markierte Wanderweg- führt vom Pass Ostra/Cichoń über Cichoń, über den Słopnicka-Pass., Wyrębiska Zalesiańskie bis auf Mogielnica. Wunderschöne Aussichten sind von der Gegend des Słopnicka – Passes und von Wyrębiska Zalesiańskie oder auch von der Stelle, direkt am Gipfel Mogielnica zu bewundern.

Der Bummelweg:

Es ist eine Strecke, die vom Zentrum in Szczawa durch die Siedlung Łuszczki auf Kiczora Kamienicka (1008) führt und von dort kann man über die Polanki-Siedlung zum Ausgangspunkt der Wanderung  zurückkommen. Ein graphisches Symbol dieser Wanderstrecke  ist ein weiß-rotes Quadrat an der Schräge.

Der Reitweg:

Die Gesamtlänge des Reitweges beträgt etwa 40 km, er läuft aus Kamienica bis auf den Gipfel Gorc und dann auf Turbacz. Vom Turbacz her führt die Strecke über das Flusstal Kamienica zum Pass Przysłop in Rzeki und von hier auf Mogielnica. Von Mogielnica über Wyrwidęby Zalesiańskie führt die Strecke nach Kamienica. Der Reitweg ist mit orangen Zeichen markiert (wie z.B. Pfeile, Punkte usw.).

 

Turistické trasy prechádzajúce cez územie obce Kamienica

 
    Cez územie obce Kamienica prechádza v súčasnosti šesš peších turistických chodníkov, jedna prechádzková a jedna konská trasa. Tieto trasy vedú cez Gorce a Beskid Wyspowy.

Turistické trasy:

Modrá - prebieha cez námestie v Kamienici a vedie južným smerom cez osadu Klenina do doliny Ochotnice,  Ĭalej na Lubań (1211 m), potom severným smerom cez dedinu Zbludza na vrchol Modyni (1029 m) a Ĭalej cez sedlo Ostra/Cichoń do Limanowej. Spod štítom sa nachádzajúcich poľán Modyni, nad osadou Kosarzyska môžeme uvidieš peknú panorámu v južnom smere s dolinou Zbludze a Kamienice.

Modrá - prebieha údolím rieky Kamienica z priesmyku Borek pod Turbaczom oddeľujúceho masív Kudłonia od Mostownice na priesmyk Przysłop v Rzekach. Po trase míňame malý salaš nazývaný „Papieżówka”. V sedemdesiatych rokoch, viac ako dva týždne, býval na tomto salaši kardinál Karol Wojtyła, ktorý sám uložil dlažbu pred vchodom, nosiac kamene z koryta Kamienice. Z priesmyku Przysłop prebieha trasa cez Nowú Polanu, poľanu Świnkówka i Gorc Kamienicki  na vrchol Gorca (1228 m).

Zelená - vedie zo štítu Gorca v západnom smere cez Jaworzynu Kamienicku na poľanu Gabrowsku, odkiaľ po červenej značke môžeme prísš na Turbacz (1310 m). Celá trasa vedie chrbtom spájajúcim masív  Turbacza i Gorca míňajúc po ceste pekné a malebné poľany Przysłop Górny i Dolny, Średniak, ako aj Jaworzynu Kamienicku.

Ħierna - vedie z centra Szczawy popri potoku Głębieniec na Nowu Polanu, odkiaľ po modrej značke môžeme prísš na Gorc alebo zísš do Rzek. Treba upozorniš, že v letnom období na Halach Podgorcowych funguje stanový tábor akademického oddielu PTTK z Krakova ponúkajúci nocľahy v stanoch i poľnú kuchyňu.

Modrá - vedie zo Szczawy/ Bukówki na najvyšší vrchol Beskidu Wyspowego – Mogielicu (1170 m). V hornej časti trasa pozdĺžne pretína rozľahlú a malebnú poľanu Stomorgi, z ktorej výhľad sa radí k najkrajším v Beskide Wyspowom a panoráma má záber takmer 270°.

Zelená - vedie z priesmyku Ostra/Cichoń cez Cichoń, priesmyk Słopnicku, Wyrębiska Zalesiańskie na Mogielicu. Zaujímavé výhľady z okolia Słopnického priesmyku i Wyrębisk Zalesiańskich, a taktiež z cesty pod samotný vrchol Mogielice.

Vychádzková trasa:

Je to trasa vedúca z centra Szczawy cez osadu Łuszczki na Kiczoru Kamienicku (1008 m), odkiaľ schádza cez osadu Polanki k východiskovému bodu. Grafický znak trasy je priečne predelený bielo-červený štvorec.

Konská trasa:

Je to asi 40 km trasa; vedie z Kamienice  na vrchol Gorca a Ĭalej na Turbacz. Z Turbacza schádza dolinou rieky Kamienica na sedlo Przysłop v Rzekach, odkiaľ vychádza na Mogielicu. Z Mogielice cez Wyrębiska i Wierchy Zalesiańskie vedie do Kamienice. Trasa je vyznačená oranžovými znakmi (šípky, bodky, atĬ.). 

Menu
Informacje
2040559