Przejdź do stopki

Gospodarka odpadami

Treść

INFORMACJA

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 2010) od 1 stycznia 2020 r. został wprowadzony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców.

W 2024 r. stawki za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców budynków jednorodzinnych zamieszkałych całorocznie nie ulegną zmianie. Rada Gminy Kamienica po zakończeniu procedury przetargowej na wywóz odpadów komunalnych zdecydowała o pozostawieniu stawek na dotychczasowym poziomie. Stawki te wynoszą:

  • 18 zł/mc od osoby – dla segregujących odpady,
  • 72 zł/mc od osoby – opłata podwyższona dla osób nie wywiązujących się z obowiązku segregacji.

 Od 2024 r., na budynki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uchwałą Rady Gminy nałożono opłatę ryczałtową roczną, ustaloną w wysokości 220 zł – bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Jednocześnie Radni zdecydowali o dołożeniu kolejnych nowych miejsc odbioru śmieci. Będą one odbierane raz w miesiącu w terminie odbioru odpadów segregowanych z osiedli:

  • Szczawa: Pod Kiczora, Buków, Faltynówka, Nowa Cyrla;
  • Zalesie: Franki, Wierchy;
  • Zasadne: Gorcowiaki, Faronówka.

FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – plik pdf


FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub dla innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe – plik pdf

 

 

 

 

 

 

Menu
Informacje
2084202