Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE – otwarty konkurs projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Kamienica w 2021 r.

Treść

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.27 ust.1 art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1133) i uchwały Rady Gminy Kamienica nr XIX/167/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

WÓJT GMINY KAMIENICA
OGŁASZA

OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW

na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w gminie Kamienica w 2021 r.

Cel strategiczny:
poprawa warunków uprawiania sportu na terenie gminy i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2021 r.- 100.000 zł       .         

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami uchwały Rady Gminy Kamienica nr XIX/167/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Dotacja może być przeznaczona na:

1) realizację programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego;

3) pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych;

4) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

5) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

6) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

1)  transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

2)  zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

3)  zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, koszty, które klub sportowy poniósł na zadania nie ujęte we wniosku o przyznanie dotacji.

4. Wójt Gminy Kamienica zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

5. Wójt może unieważnić konkurs, jeżeli:

1) nie wpłynie żaden projekt;

2) żaden ze złożonych projektów nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu;

3) stwierdzono istotne naruszenie prawa przy wyborze projektów;

4) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że zakończenie procedury wyborem projektu nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

6. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z zakończeniem konkursu.

7. Dotacja zostanie przyznana na wybrany projekt po zawarciu umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

8.  Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Gminą Kamienica.

Termin i warunki realizacji projektu

 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończy się nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
 2. Podmiot zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego powiadamiania zlecającego o wszystkich planowanych zmianach.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Warunki, miejsce i termin składania projektów

 1. Uprawnienie do uczestnictwa w konkursie przysługuje klubom sportowym, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które na terenie gminy Kamienica prowadzą działalność sportową.
 2. Kluby sportowe mogą otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Kamienica jeżeli wpłynie ona na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację i zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.
 3. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne projekty realizacji zadania.
 4. Projekt, załączniki i oświadczenia powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania projektów do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Wójta Gminy Kamienica.
 5. Do projektu należy załączyć:

1)  kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być  zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym).

 1. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
 2. Projekty muszą być złożone na wniosku stanowiącym załącznik nr 1uchwały Rady Gminy Kamienica nr XIX/167/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
 3. Projekty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021 r. w zamkniętych kopertach, opatrzonych adnotacją: ,,Konkurs projektów na realizację zadania publicznego z zakresu  sportu w Gminie Kamienica w 2021r.’’ w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienica lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu projektu do urzędu.
 4. Projekty złożone po terminie nie będą rozpatrzone. Projekty zawierające błędy formalne, rachunkowe, które nie zostaną uzupełnione lub poprawione w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria wyboru projektów

 1. Tryb wybory projektów został określony w §7- §11 uchwały Rady Gminy Kamienica nr XIX/167/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
 2. Decyzję o wyborze projektu i o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Kamienica.
 3. Od decyzji Wójta Gminy Kamienica w sprawie wyboru projektów i udzielenia dotacji nie   stosuje się trybu odwołania.
 4. Wyniki konkursu projektów zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Kamienica oraz na stronie internetowej niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

ZARZĄDZENIE – plik PDF

FORMULARZ WNIOSKU – plik DOC

FORMULARZ WNIOSKU – plik PDF

 

 

 

 

 

 

 

Menu
Informacje
1559969