Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE – XVIII Sesja Rady Gminy Kamienica – 27 kwietnia

Treść

27 kwietnia 2021 r. o godz. 11.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Kamienica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2021 – 2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica.
 8. Podjęcie uchwały sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/140/21 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 lutego 2021 r.  w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/66/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Kamienia.
 12. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kamienicy za 2020 rok.
 13. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny.
 14. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Gminy Kamienica.

 

 

 

 

Menu
Informacje
1671287