Przejdź do stopki

Obszar w naszej gminie zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Treść

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że dwie miejscowości w gminie Kamienica – Zasadne i Szczawa zostały uznane za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) podjęcie działań, w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, poprzez niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem ptaków dzikich.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) przemieszczania lub obrotu zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i produktami rolnymi lub paszami oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt, w tym:
a) przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej,
b) wywożenia lub rozrzucania ściółki, pomiotu, obornika lub innych nawozów naturalnych,
c) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej,

d) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej,
e) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej,

f) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych,
g) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej;
2) organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi w okresie obowiązywania rozporządzenia;
3) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego w okresie obowiązywania rozporządzenia.

Nakazuje się posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wirusa grypy ptaków do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LIMANOWEJ

 

 

 

Menu
Informacje
1559970