Przejdź do stopki

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy

Treść

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2021

WÓJTA GMINY KAMIENICA

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194), §8 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724), zarządzam, co następuje:

§ 1.     1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury Kamienicy.

2. Kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy  wyłoni komisja konkursowa powołana osobnym zarządzeniem.

§ 2.      1. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy  stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.      1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Zarządzenia, zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

a) na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamienica,

b) na tablicach ogłoszeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy i Urzędu Gminy Kamienica.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Gminy Kamienica.

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamienica Nr OR.0050.36.2021 z dnia 19.07.2021 r.

 

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Kamienica ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy.

I.          Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

 1.        Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe;

3) co najmniej 3 - letni staż w pracy lub w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej;

4) przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy na okres 3 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych;

5) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;

6) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym bez przeciwwskazań;

7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

9) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289).

2.        Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w obszarze edukacji lub turystyki i sportu;

2) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;

3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

4) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;

5) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, sportowymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi;

6) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury i sportu;

7) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

8) znajomość języków obcych;

9) prawo jazdy kat. B.

II.   Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy;

2) zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 3 lat;

3) pełny wymiar czasu pracy;

4) przewidywany termin zatrudnienia – 1 września 2021 r.

III.    Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;

2) pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku;

3) wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;

4) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Ośrodka;

5) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;

6) opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich Organizatorowi;

7) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;

9) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

IV.    Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy – list motywacyjny;

2) pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy;

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);

5) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

6) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289);

10) oświadczenie o treści:

„Na podstawie art. 6 ust. I lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Kamienicy reprezentowany przez Wójta Gminy Kamienica adres siedziby: Kamienica 420, 34-608 Kamienica, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy. Zostałam(łem) poinformowana(y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: gmina@kamienica.org.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”

11) podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty).

V.      Składanie dokumentów:

Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy" w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienica, Kamienica 420, 34-608 Kamienica lub przesłać listownie na adres urzędu.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Kamienica. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

VI.   Informacje dodatkowe:

1) zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;

2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez Komisję powołaną przez Wójta:

I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów;

II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata - o terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;

3) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Kamienica o powołaniu Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy, nastąpi w ciągu 7 dni po upływie składania ofert;

4) informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kamienica, 19 lipca 2021 r.

 Załączniki do ogłoszenia:

1) wzór kwestionariusza osobowego
2) wzór oświadczenia o spełnieniu wymogów - zbiorczy
3) wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych
4) klauzula informacyjna RODO

 

Zał. nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kamienica Nr OR.0050.36.2021 z dnia 19.07.2021 r.

Regulamin i tryb pracy komisji konkursowej

Regulamin określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy

 1. Postępowaniem konkursowym objęte są wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie i złożyły w wymaganym terminie dokumenty określone w ogłoszeniu o Konkursie.
 2. Pracami komisji kieruje Przewodniczący, który ustala termin i miejsce jej posiedzeń oraz zawiadamia członków komisji.
 3. Członkiem Komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.
 4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w pkt 3, zostaną ujawnione po powołaniu Komisji, organizator niezwłocznie wyznacza do składu Komisji inną osobę.
 5. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
 6. Protokoły z posiedzeń Komisji podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.
 7. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

- oceny formalnej ofert bez udziału aplikantów;

- rozmowy kwalifikacyjnej;

Ocena formalna ofert

 1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia czy oferty zostały złożone w terminie i czy zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że aplikant spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.
 2. Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
 3. Przewodniczący Komisji zawiadamia aplikantów dopuszczonych do dalszego postępowania o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Zawiadomienie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej przekazane zostanie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Rozmowa kwalifikacyjna

 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności aplikantów niezbędnych do kierowania Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamienicy.
 2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej aplikanci w szczególności dokonają autoprezentacji − przedstawią swoją autorską koncepcje programową dotycząca funkcjonowania GOK w tym:

a) perspektywiczną wizję rozwoju statutowej działalności GOK,

b) współpracę GOK z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy oraz z innymi podmiotami;

c) gospodarkę finansową GOK uwzględniającą dotację organizatora i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych;

d) efektywne wykorzystanie bazy lokalowej;

e) udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionego programu;

f) udzielą odpowiedzi na pytania Komisji.

Wyłonienie kandydata

 1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy w oparciu o najwyższą sumę ocen punktowych za:
  a) autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy na okres 3 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych;
  b) rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Każdy z członków Komisji ocenia kandydata w skali 1-30 punktów za autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy i rozmowę kwalifikacyjną;
 3. Maksymalna liczba punktów uzyskana w konkursie przez kandydata od jednego członka komisji wynosi 60. Konkurs wygrywa kandydat, który osiągnie najwyższą ocenę łączną wszystkich członków komisji za autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy i rozmowę kwalifikacyjną;
 4. W przypadku stwierdzenia, że żaden z kandydatów nie spełnia wymogów konkursu, Komisja może zwrócić się do Wójta Gminy Kamienica o ponowne ogłoszenie konkursu;
 5. Po zakończeniu każdego z etapów prac komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
 6. Komisja przekazuje wyniki postępowania wraz z dokumentacją Wójtowi Gminy Kamienica;
 7. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania wyników konkursu Wójtowi Gminy Kamienica;
 8. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze konkursu podejmuje Wójt Gminy Kamienica.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KAMIENICA - plik PDF

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Wzór kwestionariusza osobowego - plik PDF
 2. Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogów - zbiorczy - plik PDF
 3. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF
 4. Klauzula informacyjna RODO - plik PDF

 

 

 

Menu
Informacje
1557640