Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Treść

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Wójt Gminy Kamienica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamienica

 

Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420

(nazwa i adres jednostki)

Podinspektor ds. gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

1)    wykształcenie techniczne wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

2)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych

3)     nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:

1)    Znajomość zagadnień i przepisów z zakresu administracji publicznej i prawa samorządowego, m.in.: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o gospodarce nieruchomościami,   

2)    Zaawansowana obsługa komputera z zakresie programów MS Office, obsługa urządzeń biurowych

3)    Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność sprawnej organizacji pracy

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    W zakresie planowania przestrzennego:

a)     koordynacja sporządzania i uzgadniania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania przestrzennego gminy, gminnego programu rewitalizacji

b)  udostępnianie planu i sporządzanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek (dotyczy również gminnego programu rewitalizacji)

c)    przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

d)     opiniowanie projektów badań geologicznych

e)     analiza zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

2.    Sprawy z zakresu scaleń i wymiany gruntów

3.    Dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości

4.    Sprawy z zakresu podziału nieruchomości:

a)    analizę i ocenę przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych pod względem formalno-prawnym i częściowo technicznym

b)    przygotowanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości

5.    Wykonywanie w stosunku do gminnego zasobu nieruchomości spraw związanych z przygotowaniem opracowań geodezyjnych, dokonywanie podziałów nieruchomości

6.    Prowadzenie spraw związanych z wydzielaniem działek pod drogi

7.    Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów  rolnych i leśnych (przeznaczania gruntów na cele rolnicze i leśne, wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, naliczania należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, rekultywacja gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, kontrola wykonywania przepisów w terenie)

8.    Prowadzenie spraw z zakresu numeracji nieruchomości

9.    Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym gminy

10.  Przygotowanie dokumentacji i sporządzanie umów dzierżawy gruntów pod reklamy

11. Zarządzanie obiektami gminnymi nie będącymi w zarządzie innych jednostek organizacyjnych oraz klubów sportowych

12. Bieżące administrowanie budynkami komunalnymi wraz z lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi, w tym: wynajmowanie i dzierżawienie

13. Inne prace zlecone przez Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)    rodzaj pracy: stanowisko administracyjne, urzędnicze, praca przy komputerze

2)    miejsce pracy: Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420

3)    zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony

4)    wymiar czasu pracy: 1etat (40 godzin tygodniowo)

5)    praca w siedzibie urzędu bez dostępu do windy

6)   wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kamienica

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty

1)   list motywacyjny

2)  życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)   kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu)

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)    kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o odbytym stażu w jednostkach samorządu terytorialnego (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem),

6)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7)  informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

8)   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych od zajmowanego stanowiska (wzór w załączeniu)

9)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (wzór w załączeniu)

10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu)

11) kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Kamienicy  lub pocztą na adres Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego

w terminie do dnia 18 lipca 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Kamienicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kamienicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamienicy.

Dokumenty (załączniki) do pobrania TUTAJ

 

 

Menu
Informacje
2084114