Przejdź do stopki

INFORMACJA O DODATKU WĘGLOWYM

Treść

W dniu 20.09.2022 r. weszła w życie zmiana ustawy o dodatku węglowym wprowadzona ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. Poz. 1967).

Zmiany te są istotne i wpływają na sposób rozpatrywania wniosków oraz na termin wypłaty świadczeń.

Art. 2, ust. 1 otrzymał brzmienie:

„Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”

Oznacza to, że zmiany deklaracji w bazie źródeł ciepła dokonane po dniu 11 sierpnia nie będą brane pod uwagę.

W art. 2 dodano ustęp 3a i 3b o następującym brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

3b. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania”.

Oznacza to, że na jeden adres może być przyznany tylko jeden dodatek i będzie on przyznany dla wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy zgodnie z dziennikiem podawczym. W przypadku dwóch różnych domów mających ten sam adres wypłacany będzie także jeden dodatek.

Dla pozostałych wniosków spod tego samego adresu nie będą wydawane żadne rozstrzygnięcia, żadne decyzje ani inne informacje. Wnioski te pozostaną bez rozpatrzenia. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje telefonicznie w tej sprawie pod nr. telefonu: 18 3323067.

Art. 2, ust. 11 otrzymał brzmienie:

„Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r”.

Natomiast zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. Poz. 1967), „Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 50 stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.

Ma to następujące skutki:

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wysyła się w tej sprawie jedynie informację na adres poczty elektronicznej jeżeli został podany i jest on prawidłowy. Wysłanie takiej informacji nie ma wpływu na wypłatę dodatku. Stąd też postępowanie w sprawie dodatku kończy się albo wypłatą dodatku albo wydaniem decyzji odmownej. Ponieważ do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy nie zostały przekazane na dodatki węglowe żadne środki, to też nie dokonano żadnych wypłat. W związku z powyższym do wszystkich wniosków nie wypłaconych będą mieć zastosowanie przepisy po nowelizacji to znaczy: jeden adres – jeden dodatek.

ZAŁĄCZNIK:

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – plik pdf

Menu
Informacje
2070635