Przejdź do stopki

Informacja – obowiązek rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej

Informacja – obowiązek rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej

Treść

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane) obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.).

Rolniczy handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002 to handel detaliczny, polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności:

a) konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002,
b) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Produkcja i zbywanie żywności pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego podlegają nadzorowi organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W związku z powyższym podmiot zamierzający rozpocząć działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego żywnością pochodzenia niezwierzęcego jest zobowiązany złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wzory wniosków określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. nr 106, poz. 730).
We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Należy również podać numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.

 

 

Menu
Informacje
1934434