Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE – XXXI Sesja Rady Gminy Kamienica – 24 października

Treść

24 października 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Kamienicy (sala konferencyjna) odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Kamienica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII, XXIX i XXX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludzy celem realizacji zadań własnych gminy – zapewnienie gotowości bojowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/68/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Kamienica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Kamienica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Kamienica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/178/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/276/18 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kamienica z organizacjami pozarządowymi i z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 15. Zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Kamienica za I półrocze 2022 roku oraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 16. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienica w roku szkolnym 2021/2022.
 17. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach majątkowych za 2021 r.
 18. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy Kamienica.
Menu
Informacje
1934458