Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE – XXXIII Sesja Rady Gminy Kamienica – 28 grudnia

Treść

28 grudnia 2022 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy w Kamienicy (sala konferencyjna) odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Kamienica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
 8. Podjęcie uchwałybudżetowej gminy Kamienica na rok 2023.
 9. Podjęcie   uchwały   w   sprawie:   przyjęcia   Wieloletniej   Prognozy  Finansowej  GminyKamienica na lata 2023 – 2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kamienica, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica dla dz. ew. 102 obr. Zasadne i dz. ew. 900 Kamienica.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica dla dz. ew. 1215/1 obr. Zasadne i dz. ew. 4678 Kamienica.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kamienica.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/148/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 września 2016 r., w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”.
 17. Omówienie projektu i zagospodarowania terenu nowej oczyszczalni ścieków w Kamienicy.
 18. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Gminy Kamienica.
Menu
Informacje
1805171